16+
Лайт-версия сайта

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ

Литература / Религия / МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ
Просмотр работы:
29 июля ’2020   18:19
Просмотров: 7649

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ

Господь наш Иисус Христос о священниках

Матфея глава 23

• Тогда́ Иису́съ глаго́ла къ наро́домъ и ученико́мъ сво¬и́мъ,
• глаго́ля: на Моисе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и фарисе́е:
• вся́ у́бо, ели́ка а́ще реку́тъ ва́мъ блюсти́, соблюда́йте и твори́те: по дѣло́мъ же и́хъ не твори́те: глаго́лютъ бо, и не творя́тъ:
• связу́ютъ бо бремена́ тя́жка и бѣ́днѣ носи́ма, и воз¬лага́ютъ на плеща́ человѣ́ческа, пе́рстомъ же сво¬и́мъ не хотя́тъ дви́гнути и́хъ.
• Вся́ же дѣла́ своя́ творя́тъ, да ви́дими бу́дутъ человѣ́ки: разширя́ютъ же храни́лища своя́ и велича́ютъ воскри́лiя ри́зъ сво¬и́хъ:
• лю́бятъ же преждевоз¬лега́нiя на ве́черяхъ, и преждесѣда́нiя на со́нмищихъ,
• и цѣлова́нiя на то́ржищихъ, и зва́тися от¬ человѣ́къ: учи́телю, учи́телю.
• Вы́ же не нарица́йтеся учи́телiе: еди́нъ бо е́сть ва́шъ учи́тель, Христо́съ: вси́ же вы́ бра́тiя есте́:
• и отца́ не зови́те себѣ́ на земли́: еди́нъ бо е́сть Оте́цъ ва́шъ, и́же на небесѣ́хъ:
• ниже́ нарица́йтеся наста́вницы: еди́нъ бо е́сть наста́вникъ ва́шъ, Христо́съ.
• Бо́лiй же въ ва́съ да бу́детъ ва́мъ слуга́:
• и́же бо воз¬несе́т¬ся, смири́т¬ся: и смиря́яйся воз¬несе́т¬ся.
• [Зач. 94.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко затворя́ете ца́р¬ст¬вiе небе́сное предъ человѣ́ки: вы́ бо не вхо́дите, ни входя́щихъ оставля́ете вни́ти.
• Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко снѣда́ете до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще {и лицемѣ́рно на до́лзѣ моли́твы творите́}: сего́ ра́ди ли́шшее прiи́мете осужде́нiе.
• Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго пр謬ше́лца: и егда́ бу́детъ, творите́ его́ сы́на гее́н-ны сугу́бѣйша ва́съ.
• Го́ре ва́мъ, вожди́ слѣпі́и, глаго́лющiи: и́же а́ще клене́т¬ся це́рковiю, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т¬ся зла́томъ церко́внымъ, до́лженъ е́сть.
• Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе е́сть, зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то?
• И: и́же а́ще клене́т¬ся олтаре́мъ, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т¬ся да́ромъ, и́же верху́ его́, до́лженъ е́сть.
• Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе, да́ръ ли, или́ олта́рь, святя́й да́ръ?
• И́же у́бо клене́т¬ся олтаре́мъ, клене́т¬ся и́мъ и су́щимъ верху́ его́:
• и и́же клене́т¬ся це́рковiю, клене́т¬ся е́ю и живу́щимъ въ не́й:
• и клены́йся небесе́мъ клене́т¬ся престо́ломъ Бо́жiимъ и сѣдя́щимъ на не́мъ.
• [Зач. 95.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко одеся́т¬ст¬вуете мя́тву и ко́пръ и ки́минъ, и оста́висте вя́щшая зако́на, су́дъ и ми́лость и вѣ́ру: сiя́ [же] подоба́¬ше твори́ти, и о́нѣхъ не оставля́ти.
• Вожди́ слѣпі́и, оцѣжда́ющiи комары́, велблу́ды же пожира́юще.
• Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е лицемѣ́ри, я́ко очища́ете внѣ́шнее сткля́ницы и блю́да, внутрьу́ду же су́ть по́лни хище́нiя и непра́вды:
• фарисе́е слѣпы́й, очи́сти пре́жде вну́трен¬нее сткля́ницы и блю́да, да бу́детъ и внѣ́шнее и́ма чи́сто.
• Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко подо́битеся гробо́мъ пова́пленымъ, и́же внѣу́ду у́бо явля́ют¬ся красны́, внутрьу́ду же по́лни су́ть косте́й ме́ртвыхъ и вся́кiя нечистоты́:
• та́ко и вы́, внѣу́ду у́бо явля́етеся человѣ́комъ пра́ведни, внутрьу́ду же есте́ по́лни лицемѣ́рiя и беззако́нiя.
• [Зач. 96.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческiя, и кра́сите ра́ки пра́ведныхъ,
• и глаго́лете: а́ще бы́хомъ бы́ли во дни́ оте́цъ на́шихъ, не бы́хомъ у́бо о́бщницы и́мъ бы́ли въ кро́ви проро́къ:
• тѣ́мже са́ми свидѣ́тел¬ст¬вуете себѣ́, я́ко сы́нове есте́ изби́в¬шихъ проро́ки:
• и вы́ испо́лните мѣ́ру оте́цъ ва́шихъ.
• Змiя́, порожде́нiя ехи́днова, ка́ко убѣжите́ от¬ суда́ [огня́] гее́нскаго?
• Сего́ ра́ди, се́, а́зъ послю́ къ ва́мъ проро́ки и прему́дры и кни́жники: и от¬ ни́хъ убiе́те и ра́спнете, и от¬ ни́хъ бiе́те на со́нмищихъ ва́шихъ, и изжене́те от¬ гра́да во гра́дъ:
• я́ко да прiи́детъ на вы́ вся́ка кро́вь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от¬ кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве заха́рiи сы́на Варахі́ина, его́же уби́сте между́ це́рковiю и олтаре́мъ.
• Ами́нь глаго́лю ва́мъ: [я́ко] прiи́дутъ вся́ сiя́ на ро́дъ се́й.
• Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́менiемъ побива́яй по́слан¬ныя къ тебѣ́, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́етъ ко́кошъ птенцы́ своя́ подъ крилѣ́, и не восхотѣ́сте?
• Се́, оставля́ет¬ся ва́мъ до́мъ ва́шъ пу́стъ.
• Глаго́лю бо ва́мъ: [я́ко] не и́мате мене́ ви́дѣти от¬се́лѣ, до́ндеже рече́те: благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.


От Луки 11 глава

• Фарисе́й же ви́дѣвъ диви́ся, я́ко не пре́жде крести́ся {не пе́рвѣе умы́ся} пре́жде обѣ́да.
• Рече́ же Госпо́дь къ нему́: ны́нѣ вы́, фарисе́е, внѣ́шняя сткля́ницы и блю́да очища́ете, вну́трен-нее же ва́¬ше по́лно грабле́нiя е́сть и лука́в¬ст¬ва.
• Безу́мнiи, не и́же ли сотвори́ внѣ́шнее, и вну́трен¬нее сотвори́лъ е́сть?
• Оба́че от¬ су́щихъ дади́те ми́лостыню: и се́ вся́ чи́ста ва́мъ бу́дутъ.
• [Зач. 61.] Но го́ре ва́мъ фарисе́омъ, я́ко одеся́т¬ст¬вуете от¬ мя́твы и пига́на и вся́каго зе́лiя, и мимохо́дите су́дъ и любо¬́вь Бо́жiю: сiя́ подоба́-ше сотвори́ти, и о́нѣхъ не оставля́ти.
• Го́ре ва́мъ фарисе́омъ, я́ко лю́бите предсѣда́нiя на со́нмищехъ и цѣлова́нiя на то́ржищихъ.
• Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е лицемѣ́ри, я́ко есте́ я́ко гро́би невѣ́доми, и человѣ́цы ходя́щiи верху́ не вѣ́дятъ.
• Отвѣща́въ же нѣ́кiй от¬ зако́н¬никъ рече́ ему́: учи́телю, сiя́ глаго́ля, и на́мъ досажда́еши.
• О́нъ же рече́: и ва́мъ зако́н¬никомъ го́ре, я́ко накла́даете на человѣ́ки бремена́ не удо́бь носи́ма, и са́ми еди́нѣмъ персто́мъ ва́шимъ не пр謬каса́етеся бремене́мъ.
• [Зач. 62.] Го́ре ва́мъ, я́ко зи́ждете гро́бы проро́къ, отцы́ же ва́ши изби́ша и́хъ.
• У́бо свидѣ́тел¬ст¬вуете и соблаговоли́те дѣло́мъ оте́цъ ва́шихъ: я́ко ті́и у́бо изби́ша и́хъ, вы́ же зи́ждете и́хъ гро́бы.
• Сего́ ра́ди и прему́дрость Бо́жiя рече́: послю́ въ ни́хъ {къ ни́мъ} проро́ки и апо́столы, и от¬ ни́хъ убiю́тъ и изжену́тъ:
• да взы́щет¬ся кро́вь всѣ́хъ проро́къ, пролива́емая от¬ сложе́нiя мíра, от¬ ро́да сего́,
• от¬ кро́ве А́веля да́же до кро́ве Заха́рiи, поги́бшаго ме́жду олтаре́мъ и хра́момъ: е́й, глаго́лю ва́мъ, взы́щет¬ся от¬ ро́да сего́.
• Го́ре ва́мъ зако́н¬никомъ, я́ко взя́сте клю́чь разумѣ́нiя: са́ми не внидо́сте, и входя́щымъ воз-брани́сте.
• Глаго́лющу же ему́ сiя́ къ ни́мъ, нача́ша кни́жницы и фарисе́е бѣ́днѣ {зѣло́} гнѣ́ватися на́нь и преста́ти {вопроша́ти} его́ о мно́зѣ,
• ла́юще его́ {навѣ́ту¬ю¬ще на́нь}, и́щуще улови́ти нѣ́что от¬ у́стъ его́, да на́нь воз-глаго́лютъ.


МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, сохрани душу мою от лукавых служителей Твоих, яже сами не входят во Царствие Твое, и входящих оставляют (возбраняют) внити во объятия Твоя! (Матф 23 – 13)

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи извращающих Закон Твой ради ненасытной похоти души своея!!


Это зачем ещё молитвы в защиту от священников? Разве от священников следует защищаться? Да они – наши молитвенники и предстатели перед Богом! _ скажет иной благочестивый читатель.
Всегда ли?

Отчего так бывает: человек постоянно ходит в храм, молится, причащается, а жизнь у него так и не складывается… Батюшки, вслед за «отцами и учителями», которых Христос почему-то отцами и учителями именовать запретил, кивают на неисповедимый промысел Божий… Бог, дескать, знает, кому, что и когда дать.
Безусловно: Бог знает, кому, что и когда дать. Тем не менее… Все святые, пережившие опыт Богообщения, утверждают: Бог – это простота. С Ним всё просто и ясно.

Так и в жизни: решение казавшейся неразрешимой проблемой приходит неожиданно – просто и ясно – по воле Божией, когда Бог открывает то, что ранее было непонятным и недостижимым…
Автор тоже пережил всё то, о чём пишет: абсолютную жизненную неустроенность, безбытность – полную «выбитость» из жизни, невозможность заниматься творчеством и любимой профессией… А секрет открылся просто: виной всему оказались дорогие батюшки, которым он не один десяток исповедовался и которые распространяли о нём грязные сплетни…. В том числе и используя те сведения, которые добыли у него с помощью исповеди. И случалось так, что общаясь со знакомыми, в том числе и высокопоставленными, ему приходилось слышать: «А ты знаешь, какие гадости о тебе священники говорят?»
Оговорюсь сразу если бы хотя бы десятая часть из того, что о нём говорили – подтвердилась бы – в лучшем случае не избежать бы ему смерти на зоне. В худшем – генны огненной.
Однако он стал писать молитвы и акафисты. Которые – о ужас! – стали вдруг появляться на официальных сайтах. Это уже – спустя почти четверти века сознательного воцерковления, исповеди и Причастия… Вот тогда – то и вскрылась вся эта грязная история. Священники стали требовать от него перестать заниматься молитвенным творчеством, угрожая – цитата «посадить по «голубой» статье – вот тебе и мученическая смерть на зоне». Оговорюсь: так говорил СОВСЕМ НЕ ОДИН СВЯЩЕННИК, которым он исповедовался… И судя по тому, какие огромные связи были в криминальном и мире и правоохранительных органах у наших батюшек – это совсем не пустые угрозы.

Большинство укоренённых в Православии и – тем более – воцерковлённых людей, пожалуй, скажет, что это невозможно. Помилуйте – так уж и невозможно?
В ответ на это можно указать следующее..

Интернет полон десятками ссылок на приговоры по уголовным делам о педофилии, обвиняемыми в которых проходят наши добрые батюшки.
И тысячами – православные в инете, требующие убрать «руки прочь от батюшек»! Может, кто ставит под сомнение результат расследования? Нет - прочь от батюшек – и всё!
В это же время, как рассказывают свидетели, людей, честно служащих Богу, ублюдки в рясах угрожают «посадить по голубой статье – вот тебе и мученическая смерть!»!!!
Как вы думаете – есть такое? Или выдумал автор?

У всех на памяти процесс священника Глеба Горбовского, когда наши добрые матушки множили пост «отец Глеб невиновен – передай другому». Как вы думаете: а если наши добрые батюшки вместо защиты кого – либо решат организовать травлю? Распустить – с помощью матушек – о каком – либо неугодно сплетню, обвинив того в тяжких страшных преступлениях? Как вы думаете – захочет кто-либо искать доказательства? Или, как зачастую и происходит, скажут вслед за батюшками «дыма без огня не бывает»?
А теперь представьте, что будет, когда наши добрые матушки ( и не только они) будут бегать по храмам (и не только по храмам), тыкая пальцем и шепча на ухо всем знакомым, как много лет делали и продолжают делать об авторе этих строк: «А вот он…»
Есть шанс выжить у этого человека? Остаться в профессии? Заниматься творчеством? Устроить личную жизнь? Просто – спокойно ходить по улицам и общаться с людьми?
И он, много лет ходя в храм, исповедуясь и причащаясь, будет мучиться, плакать и жаловаться на сломанную жизнь – тем самым батюшкам и матушкам, которые, выслушав, будут эту самую жизнь злорадно ломать, распространяя гадкие сплетни?
И что будет, когда – допустим – невероятное – эта подлая мерзкая гадость – этот чудовищный заговор раскроется – что тогда?
Правильно – ничего! Наши добрые благочестивые воцерковлённые люди устроят невинному настоящую травлю – вздумай тот хоть в чём –то «катить бочку» на батюшек «терпи, смиряйся – всех люби – на том свете воздастся», а про батюшек плохо не смей – это их грех – в аду будешь гореть – ОНИ БА –АА-ТЮШКИ»!!!!» Говорится именно так – восторженно и с придыханием – для придания большего веса авторитету… ну, почитайте полемику автора – там, в частности, об этом…
Но и это ещё не всё! Это – увы – даже не самое страшное! Мистический элемент, как вы понимаете. Никто не отменял!! САМОЕ СТРАШНОЕ – ЭТО МОЛИТВА БАТЮШЕК!!!!
Увы: здесь я подхожу к настолько чудовищному моменту, что самому – более четверти века ходившему, регулярно исповедовавшемуся и причащавшемуся человеку – православному журналисту – безумно страшно и безмерно тяжело говорить об этом.
БАТЮШКИ – и автор зачастую сталкивался с этим – МОГУТ МОЛИТЬСЯ ВАМ ВО ВРЕД. СВЯЩЕННИКИ МОГУТ МОЛИТВЕННО ЖЕЛАТЬ ВАМ ПОГИБЕЛИ.
Тем, кто в этом сомневается, автор хотел бы предложить внимательно ознакомиться с текстом - ну – хотя бы- 108 псалма. Или 34, или 68… А теперь представьте, что этот текст читаете не вы, думая о СВОИХ врагах – а ваш батюшка. Который заставляет смиряться – думая о вас.
Уверяю вас: подробно описать молитвенный опыт – никакой литературы не хватит… Тем не менее – можете пройтись по текстам автора….

Воцерковленные люди – опять – таки – скорее всего скажут, что подобного быть не может, потому что не может быть никогда. Как никогда не может быть священников – педофилов и педерастов, допустим…. Ну, не может – и всё!!! Потому как непременно Сам должен исполнить заповедь, извергнув нечестивого от Святого Престола Своего…
Этих благочестивейших людей, которых я глубоко уважаю – хотя бы по той простой причине, что когда – то входил в их ряды, я убедительно прошу далее не читать – дабы не портить себе нервы, а лучше помолиться о вразумлении – своем и автора этих строк – чтобы Господь наш Иисус Христос, который есть Истина, открыл нам правду.
Тем, кто привык всплескивать руками и восклицать: «Ну как Бог это допускает?» автор также хотел предложить задать этот вопрос непосредственно адресату. Дома, затворив, по совету Христа, двери келии и открыв двери своего сердца…
Есть в жизни вопросы, которые, как кажется автору, имеет смысл задавать только Богу! Не батюшкам - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!! – даже самым что ни на есть распрозорливым наидухоноснейшим старцам, которые – скорее всего – обязательно захотят взять бремя ответа за Бога на свои широкие плечи – именно Богу! При этом ответ, скорее всего, у каждого будет свой! Здесь я хочу немного поработать пророком и предсказать, что, скорее всего, ответ будет для вас неожиданным и касаться лично вас!
Всякое встречающееся на его пути недоумение верующий должен решать молитвой. Желательно – составленной, как наставлял Апостол Павел – «своими словами». Весь авторский опыт Богообщения уверяет его именно в этом.
Ради, собственно – утверждения этой несложной истины, и написано подавляющее большинство авторских текстов. А тем, кто остался, автор также предлагает помолиться – но уже вместе с ним. Дочитайте до конца и выберите то, что вам подходит.
Или не подходит…


Я разделяю довольно распространённое мнение, что большинство наших батюшек – как бы сказать помягче – имеют ярко выраженные даже не авторитарные – тоталитарные качества, и склонны давить на своих пасомых, указывая им, как именно следует поступать в том или ином случае, спасаться и утсраивать личную жизнь!! Не верящим в это советую просмотреть знаменитое определение Священного Синода за декабрь 1998 о младостарчестве. Автор уже упоминал об этом тексте в своей «Идеократии».
И дело - увы - не только в отдельно взятом священнике – каком – нибудь Дмитрии Смирнове или Андрее Ткачёве (имена – конечно же- случайные…), а в самой складывающейся веками системе Православия, когда "батюшка" = это барин! Крепостничество - это идеал Православия, о котором так и говорят: "Святая Русь"!!!!
Далеко не все считающие себя православными и даже воцерковлёнными людьми знают, насколько опасными и страшными могут быть последствия даже обычного общения со священником. Не говоря уж об исповеди!! Как священник – в прямом смысле слова – может ломать жизнь пасомым, будучи искренне уверенным в своем праве делать это. Более того: будучи искренне убеждённым, что делает вам благо, ломая земную жизнь и заставляя прислуживать (в прямом смысле слова своим интересам и спасая вас таким вот благочестивейше – выгодным для батюшки и всех остальных сильных мира сего способом для жизни вечной…
Не верите? Ну, попробуйте внимательно вглядеться в лица хотя бы самых именитых и уважаемых из них - Дмитрия Смирнова, Андрея Ткачёва или хотя бы в лица насельников Свято – Никольского мужского монастыря… или кого – нибудь из знакомых батюшек, ну да….
Каждый защищает то, что ему ближе. Если священство всю историю своего существования жило благодаря власть имущим, как они будут с ними бороться? Они всеми путями будут их защищать Посмотрите на монаха Мальтуса - именно он является основоположником теории о необходимости уничтожения человеческого "балласта" как неугодного власть имущим. Маркс его высмеял, а Гитлер, за которого молилось всё мировое священство, шёл по его стопам!!!!
В этой книге – молитвенный опыт автора, собранный после более чем четвертьвекового опыта пребывания в РПЦ и общения с воцерковлёнными людьми и священством…


*****
Почему я не хожу в храм.
29.02 меня задержали и забрали в отделение полиции прямо после службы в Свято – Никольском монастыре на всенощном бденни накануне Прощёного воскресения. На меня было подано несколько заявлений: меня обвинили в хулиганстве и «приставании к прихожанам». Священники и прихожане неоднократно угрожали «посадить меня по голубой статье», если я не перестану писать молитвы и целенаправленно и довольно успешно исполняют свои угрозы.

Моим дорогим оппонентам: Ну когда вы, мерзавцы, поймёте, что не бывает подлости во славу Божию?

Превысил русский народ меру своего нечестия! Почему надо бояться гнева Божия и готовиться к Его посещению:

О САТАНИЗМЕ В ПРАВОСЛАВИИ:
Вам попы – фашисты нужны? А блЯгочестивые матушки – воинствующие защитницы священников – педофилов? Почему народ против строительства храмов
Самый неудобный вопрос православным: умный! Самый неудобный ответ: честный!!!
В этом главное отличие православных - они попросту НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ ИСТИНУ!!! И дальше, в принципе, разговор можно не вести. Так иудеи не хотели знать, что Христос Воскрес! И до сих пор не хотят!!
Именно в этом – неспособности, а главное – нежелание человека, особенно сильных мира сего – и в первую очередь священников – таится главная трагедия человечества!!!
Именно в этом – причина Воплощения Сына Божия, Его Осуждения, Распятия и Смерти. Именно поэтому понадобится Страшный Суд Христов – в нежелании человека исправляться, покаяться и примириться с Богом!!

Беда православных, как и вообще всех упёртых фанатиков: : они приписывают оппонентам ту ложь, которой больны сами, и громят несогласных с собой именно за СВОИ ложь и подлость, которых не замечают, а главное – не хотят замечать!!!
Почему священнослужители ведут подлую войну на уничтожение против автора этих строк?

Правда о Церкви

Найти просто, забив в поисковик

ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН


Поверьте, никто не дискредитирует Православие так, как сами православные:
Об исповеди как поводе для сплетен, оговора и шантажа:
Так называемое «старчество» - это духовная болезнь, независимо от того, в какой религиозной деноминации оно представлено: православии, исламе, иудаизме ( увы – и там свои «старцы») или какой –либо оккультной секте. Поклонники ЛЮБЫХ так называемых «движимых духом» людей – якобы – Божиих забывают заповеди Спасителя «нельзя слушать людей более, нежели Бога» и «не делайтесь рабами человеков» и отвергают трудный, но спасительный пусть искания воли Божией – всеблагой и совершенной, заменяя его поездками по святым и «святым» местам в поисках религиозных авторитетов. Конец их – по делам их: вместе со своими слепыми учителями упадут в яму геенны огненной!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя ся рекут суть! На детях и близких их, живущих лукавством их, яви всю мерзость их!

Любезные читатели! Как историк настоятельно рекомендую приглядеться к православным и их высказываниям и задуматься, почему добрый терпеливый русский народ затеял революцию!!!

Поверьте, никто не дискредитирует Православие так, как сами православные!

За что убивали православных?

Правда о Церкви
О новых угрозах человечеству
Найти просто, забив в поисковик
ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН
Молитвы о священниках

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи и защити нас, немощных, от недостойных рабов Твоих, ищущих обрести корысть с овец пажити Твоея ради ненасытной похоти души своея!! (Иезек 34)

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, не отрини мене, да не (оставят) возбранят ми, лукавому и недостойному, внити во Царствие Твое нечестивыя служители Твоя!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, покрый мя, недостойного от нечестивых служителей Твоих, яже сами не входят во Царствие Твое, и входящих оставляют (возбраняют) внити во объятия Твоя! (Матф 23 – 13)

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, сохрани душу мою от лукавых служителей Твоих, яже сами не входят во Царствие Твое, и входящих оставляют (возбраняют) внити во объятия Твоя! (Матф 23 – 13)


Молитва о лукавых иереях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи иереев Твоих, извращающих Закон Твой ради лицемерной хищной похоти души своея!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Спасе и Боже наш, обличи, накажи, низложи, расточи церковь лукавнующих, яже православныя ся рекут суть!!

Пресвятая Владычице Богородице, взыщи мя блудного! Не остави мя милостию Твоею!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, избави мя от человека лукава, иже на даст работнику своему в голод от рожец, яже ядяху свиния его! (Лк 15-16)

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи обольщающих нас, яже Твоя рабы рекут ся суть!

Молитвы о заговоре сильных мира сего

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи нечестивых иереев Твоих в лукавой молитве их!

Молитва о заговоре сильных

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи заговор сильных мира сего, ополчающихся на праведника Твоего ради мерзкой похоти души своея!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитв ради Святителя Николая, преподобного Серафима и всех русских святых, обличи, накажи, низложи мерзких подлых слуг Твоих, извращающих Закон Твой в угоду сильным мира сего для погибели верных раб Твоих ради ненасытной похоти души своея!

Яко Входом Своим во Иерусалим лукавство избранного народа Своего, ныне вопиюща «Осанна!», а заутра – «Пропни, пропни Его!», вопиюща, обличил еси, Иисусе Христе Спасе Боже наш, тако обличи лукавство сильных мира сего и мнящих бытии учениками Твоими!!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, да обличат лукавого мерзкие чада его, живущие лукавством его!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи мерзость сатанинскую, яже творят слуги твоя на Святом Престоле Твоем!

МОЛИТВЫ ПО ПОДОБИЮ ПСАЛМОВ
Яко Крестом Твоим безумную злобную похоть сильных мира сего обличил еси и верным ключ к Небу знамение победы даровал еси, Господи Иисусе Христе Спасе Боже наш, тако обличи, накажи, низложи заговор сильных – мерзкую тайну беззаконных слуг князя мира сего, яже устрояют козни против избранных Твоих (малых сих) ради ненасытной алчности своей (злобной похоти души своея)!

Яко страшное окаменелое нечувствие и ожесточение сердечное избранного народа Твоего, кричащего тебе в муках Твоих: «Разрушаяй церковь и треми деньми Созидаяй, других спасал, Себя ли не можеши спасти? Уа, Христос, Царь Израилев, сойди со Креста и уверуем в Тебя»! и прочая безумныя глаголы, Крестными Муками Своими обличит изволил еси и велиими чудесами по славном Воскресении Твоем веру утвердил еси, тако обличи алчную злобу сильных мира сего, устроящих заговор, егда некогда против Тебя, на избранных Твоих, и даруй несумненную веру и непостыдную надежду всем надеющимся на Тебя, Господи Иисусе Христе Спасе Боже наш!

Акафист перед иконой Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати»
Иже во всяком скорбном обстоянии читаемыйГосподи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи мерзость врагов моих, обльщающих и обавающих мя лукавством своим!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, аще служители Твоя отметают заповеди Твоя, утверждают же суетныя измышления своя, уча преданиям, измышлениям человеческим. Обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, отвергающихся Закона Твоего ради утверждения своекорыстной похоти души своея ( Мк 7-8-23)!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, покрый (отмсти) мя, немощного, от враг моих сильных, ищущих отлучити мя, недостойного, от любви Твоея!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи подлых мерзких слуг Твоих, обольщающих овец Твоих ради своекорыстной похоти души своея!

Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли! (Ис. 26:15)

Молитвы о власть имущих

Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли! (Ис. 26:15) Накажи их, Господи, накажи сильных, да убоятся страхом велиим и потщатся творити волю святую Твою!


Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи мерзость сильных мира сего!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи мерзость сильных мира сего и злыя козни их!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи сильных мира сего, утесняющих ближнего своего (устроящих достаток свой на беде ближнего своего) (Иак 5: 1-6) !


Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Спасе и Боже наш, обличи, накажи, низложи, расточи лукавыя рабы Твоя, молящих Ти ся, Истину и Судию Праведного, об утверждении лукавства своего!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, да взыщется кровь праведная с Авеля до нынешнего дне с рода сего прелюбодейного и грешного, извращающего Закон Твой ради утверждения похоти ненасытной души своея ( Матф 23:35 Лк 11:47-54)!

И возопи́ша гла́сомъ вели́кимъ, глаго́люще: доко́лѣ, Влады́ко святы́й и и́стин¬ный, не су́диши и не мсти́ши кро́ве на́¬шея от¬ живу́щихъ на земли́? (Откр 6:10)
Господи Иисусе Христе Сыне Божий, доко́лѣ, Влады́ко святы́й и и́стин¬ный, не су́диши и не мсти́ши кро́ве праведных Твоих, яже убиша за Слово Твое, Истину и Любовь Твою от¬ живу́щихъ на земли́?

Молитва в пророческом служении
(молитва писателя )

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сподоби мя, недостойного, обличити мерзость сильных мира сего!

Или

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сподоби мя, недостойного, обличити мерзость сильных мира сего и злыя козни их!

Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли (Ис. 26:15) ради избранных Твоих! Да не величается человек на земли!

Молитва о богатых 2

Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли! (Ис. 26:15) Господи, обличи заговор сильных, который они устроили против праведников мира сего в лукавстве своем! Источающим милости Твоя от нас, ограждающим людей от милостей щедрот Твоих ради корысти, ради ненависти и злобы своей, живущих хитростью и обманом, и не только живущих, но и других похваляющих, такоже строящих жизнь свою, во всем помогающим им. Праведнику же рекущих: «Работать надо! В поте лица своего следует есть хлеб свой!» Аминь!

Сто с лишним лет назад в семинариях Российской Империи был введён такой предмет, как «Критика социализма». Дорого бы дал (хотя дать-то собственно, и нечего… скажем так – я бы крепко помолился за того человека, который помог бы мне ознакомиться с текстом), чтобы его почитать…. Ну да – как выражается современная молодёжь, «приколоться»…. Василий Розанов иронично писал, что стоило только рухнуть Империи, как большинство духовенства побежало к новой власти с почтительным уведомлением, что «Церковь всегда была социалистической». Думаю, вполне искренне побежало – Ваш покорный слуга, например, тоже так считает – взгляните хотя бы на его «Идеократию» на страничке на прозе.
Что интересно: в каноническом издании этих слов пророка Исаии попросту нет – что позволяет с уверенностью предположить, что редактирование Священных текстов – как и любых других – происходило в том числе и по идеологическим мотивам…. М редактировали их, как Вы, надеюсь, понимаете, совсем не рядовые верующие…
Я всё это к чему? Дело, как вы, надеюсь, понимаете, не шуточное и далеко небезопасное: меня уже предупреждали – на полном серьёзе – и не менее серьезные люди – что если не прекращу свою творческую деятельность – «посадить по голубой статье» Цитата дословная. А ваш покорный слуга, между прочим, на зоне работал. Да и так – в миру – по мелочам наследить успел, так что желающих помочь решить его судьбу самым кардинальным образом найдётся предостаточно – можете поверить! Помолись, читатель….

Продолжение темы - в папке "Молитвы и акафисты", в частности в тексте "Молитвы, составленные по подобию псалмов"...

Молитва 4 – о лукавствующих

Обличи лукавствующих, Господи!

Обличи извращающих пути Твоя, Господи, извращающих правду Твою, льстящих языками своими, умножающих словеса своя ради извинения дел греховных, подавляющих истину неправдою и сынов истины – лукавством своим, плетущих словеса своя, яко сеть, многократно умножающих неправду свою и плетущих лукавство свое, дабы уловить в него, яко в сеть, сынов истины, весь мир наполнить лукавством своим. Да обратится лукавство их против них, и неправда их - на главу их. Да торжествуют праведники о правде Твоей, и сыны истины – об Истине Твоей!


Молитва 5

О лукавствующих и подавляющих истину лукавством своим

Обличи, Господи, лукавых людей, извращающих учение Твое во оправдание греховных дел своих и слова Твои – во оправдание лукавства своего. Да падет лукавство их на них и наблизких их, строящих изобилие свое на мерзости, и достояние ближних своих – на обмане. Говорящих праведнику: все так живут! Кто виноват, что нет умения в тебе? Видимо, не дал тебе отец твой разума, и мать твоя не научила тебя художеству. Величайшая наука – и искусство из искусств - жить с людьми, и не каждому дается оно, а кому Бог дает! Почитай, что святые отцы рекут о том…
Послушай, что другие говорят о тебе? Разве праведник бывает таким? Сам как мыслишь о том? Рассуди и спроси сердце свое – и увидишь, что намного худшего достоин ты… Иди, поучись у людей смирению, и у именитых людей – разуму!
Мы не скажем тебе, что уже были у них, и ходили к ним, чтобы покрыть позором имя твое, чтобы покрыть позором имя твое, и добрую славу твою – бесчестием! Промолчим лучше! Зачем тебе знать о том? Пусть научит тебя Господь смирению! Разве мы тут виной?
Будешь знать, как кичиться мнимой праведностью своей и чего на деле стоит доброе имя твое! Тяготит нас добрая слава твоя – тяжелее жернова душам нашим праведность! Как солжем себе и скажем душам нашим о лукавстве своем и близким нашим – о подлости? Как признаться нам, что кормимся чужой бедой, и чужим несчастием и позором – лакомимся? Как признаться вслух, что вот так живем и с того бываем сыты мы? Говорит в довольстве в сердце своем: вот он, мнивший себя праведником! Так и думали бы все, если б не открыл Бог всю мерзость его!
Перестань же кичиться праведностью своей и учись жить так, как мы говорим тебе. Нет у нас зла к тебе – говорим так ко благу твоему!
И сами в то время как бы верят в то, что говорят. Двоедушный, когда лжет, как бы верит в ложь свою! Как язык у змеи, лукавое сердце его! Когда ему надо как, так повернёт его! Убеждать будет душу свою, что надо так! Иначе как устоять ему в лжи своей? Как убедить душу свою твердо стать в лукавстве своем?
Обличи сердца, Боже праведный! Да убиеши лукавство людей в душах их! Да убиеши ложь во младенчестве, и лукавые помыслы дщери окаянной – души лукавой - в зародышах их! Да разобьеши их о Камень Истины, Иже есть Господь наш Иисус Христос! Да сокрушаются и плачут лукавые о лукавстве своем, и да торжествуют праведники – о праведности Твоей!

Молитва 6
О лукавствующих и подавляющих истину неправдою

Обличи лукавствующих, Господи!

Обличи лукавых людей, Господи, извращающих пути Твоя, называющих чёрное белым, а белое – чёрным, нарекающих ложь истиною, а истину ложью, весь мир ищущих поработить лукавством своим, и сынов истины – извращению своему.

Обличи лукавых людей, Господи, извращающих Слова Твои во оправдание дел греховных.

Обличи извращающих пути Твоя, Господи, извращающих правду Твою, льстящих языками своими, умножающих словеса своя ради извинения дел греховных, подавляющих истину неправдою и сынов истины – лукавством своим, плетущих словеса своя, яко сеть, многократно умножающих неправду свою и плетущих лукавство свое, дабы уловить в него, яко в сеть, сынов истины, весь мир наполнить лукавством своим. Да обратится лукавство их против них, и неправда их - на главу их. Да торжествуют праведники о правде Твоей, и сыны истины – об Истине Твоей!

Обличи, Господи, всех противящихся благу и достоинству Церкви Христовой!

Обличи, Господи, всех противящихся благу и достоинству Церкви Христовой и научи меня творити волю Твою!

Господи, да не умолкнут уста моя для обличения нечестивых и прославления праведных, всех дивных дел Твоих и воли Твоей святой! И да исполнятся вся благая начинания наша и желания!

Загради уста всех поношающих нас, Господи!

Загради уста всех поношающих нас, Господи, и противящихся благу и достоинству Церкви Христовой! И да исполнятся вся благая начинания наша и желания!
Молитва 14

Молитва об избавлении от сплетников и клеветников

Отними от меня понос и уничижение, Господи, да не торжествует враг мой надо мною! Человек хитрый и лукавый, живущий лукавством своим, ищущим весь мир, яко в сеть, уловити в лукавство свое, извращающий вся пути своя и порядок Твой, Господи, клевещущий на праведника и на сынов истины, судящий о всем по лукавству своему, извращающий правду и истину и как бы верящий лукавству своему – иначе как ему устоять в лжи своей? Двоедушный, лукавый и злой, не жалеющий ближнего своего, ищущий опорочити доброе, извратити порядок Твой во оправдание лукавства своего. Торжествующий о неправде и сочувствующий злу, вечно строящий козни и сплетающий зло, смеющийся над бедой ближнего и ищущий опорочити доброе, радующийся падению праведника, Говорящий в сердце своем: «благоже, благоже! Все так живут! Нечего было величаться праведностью своей!».
Обольщающий сам себя и других, ищущий приобщити вся обольщению своему. Каждый бо выносит сокровище свое из сокровищницы сердца своего и ищет приобщити ближнего вере своей. Да не коснется меня обольщение его!
Да не коснется меня произволение его и язык его – имени моего! Да не найдет он что сказать на меня и чем поживиться в имени добром моем! Да не насладится язык его в злословии! Да не будет праведник в уничижении! Да не торжествует злой в зле своем! Положи предел злу его! Собственное зло его пусть накажет его! Да падет злой жертвой языка своего!

Молитва 17

Покрый меня, Господи, от человек некоторых

Покрой меня, Господи, от человек некоторых и от злых и лукавых людей избави меня! От лукавых и злых людей, извращающих порядок Твой и учение Твое – во оправдание злых дел своих! Нарекающих черное белым и доброе – злым, восхищающихся нечестием и злым развратом в сердце своем. Ищущим пути, что уловити праведника в сеть свою, поживиться в добром имени его и перед людьми опорочить его. Не по сердцу им слава праведника и тяготит сердце им доброе имя его!
Когда увидит нечестие человек такой, восхищается им в сердце своем, говорит: вот человек умеющий жить, и угодный в очах Господа! Если был бы он неугоден Ему, разве дал бы достаток в доме его и почтение перед сильными мира сего? Посмотри, как достойно представлены дети его и в почете каком – приближенные к нему! Все священники почитают его и на пиру знатных среди почетных место его!
Будем мы почитать его и приобщимся к доброй славе его! На пиру будем сидеть вместе с ним, перед другими людьми хвалити его! Целовати будем друг друга в уста - отвечати другу словами сахарными! Так, глядишь, будет воля Всевышнего - и мы приобщимся к сильным мира сего!
Ты же, нарекающий себя праведником, кто другим поставил судьей тебя? Говорящий: праведники так не живут, изрекающий глупые мысли свои во оправдание пустой ничтожной жизни своей? С чего ты взял, что Богу угодны мысли твои и Всевышнему - пустая жизнь своя? Как не можешь устроити жизнь свою и заслужити кусок хлеба себе? Как собаку чужую, все гонят тебя?
Посмотри на сильного: все доброе рекут о нем, и в почете он у могучих мира сего! Ты же в притчу вошел – смеются все над тобой: матери со смехом рассказывают о тебе детям своим и прислужники сильным – как притчу судьбу твою? Сам подумай: был бы угоден Всевышнему образ мыслей Твоих – допустил бы Он такой позор для тебя? Нет, недаром Бог так отметил тебя! Видно, чем-то ты сильно прогневал Его! Не угоден Ему образ мыслей Твоих! Видно, сильные страсти и пороки гнездятся в тебе! Сам послушай – что говорят о тебе! Что рекут о тебе священники, к которым на исповедь ходишь ты? Будь ты праведником – посмел бы кто так сказать о тебе? Сам взгляни на сильного – посмеет кто так сказати о нем? Кто посмеет осуждати его, кроме тебя?
Разве не знаешь, что заповедал Господь о том: «И в спальне своей не суди сильного, и в постели своей богатого, ибо птица может перенести слова твои, и крылатая – мысли твои!». Уповаеши на Бога – сам смотри, что Он заповедал о том! Сам – то каков, мнящий себя праведником и других учащий жить?
И замкнет праведник уста свои, потупит очи свои…. Видно, правду рекут – по грехам своим терпит он! Будь он прав – разве не нашлось бы что ответить ему?
Сам, Сам, Господи, вступися в прю его с сильными мира сего! Сам ответ дай поносящим его! Знаешь сам: есть кому сказати слово за сильного, а за праведника – только Тебе! Никому, кроме Тебя, невозможно оправдати его! Ибо сильный будет угождати сильному в угнетении его… А слабый и угнетенный как может заступитися за кого? Если и сочувствует ему – будет молчать, чтобы не постарадати с ним и не лишитися места своего! Сам, Сам услыши и вступися в прю его! Да не до конца будет поругаем праведник и не торжествует злой в зле своем! Да не рекут неверные: где Бог? Каждый, каждый сам, как может, доженпещися о себе! Что на Господа возлагаеши пустую надежду свою? Слушай и делай то, что тебе говорят сильные мира сего! И так торжествует зло во всем мире Твоем и господствует лукавство на всяком месте и во все времена… Пусть накажет злого собственное зло его! Да торжествуют праведники о Господе в праведности своей! И да прославляется среди праведников святое имя Твое! И да святится святое имя Твое!

Молитва 21

Покрый меня, Господи, от человек некоторых
Молитва вторая

Покрой меня, господи, от человек некоторых, злых и лукавых в сердце своем, радующихся падению других и величающихся чужою бедою, торжествующих о падении ближних в сердце своем, унижающих бедного и восхваляющих сильного и богатого, постоянно ищущих выгоды для себя. Устроящих достаток свой на чужой беде, и изобилие – на обмане. Ненасытного в желаниях своих и мерзкого в похотях души своея. Унижающих и притесняющих бедного, ищущего обратити кусок хлеба его в достаток себе и поношение его – в славу свою.
Обличи пред всеми лукавство души его и мерзкую похоть его в собрании! Обличи лукавство души его до самых глубин сердца его, на младенцах и близких его яви мерзость его! За то, что презирал бедного и искал оборати и унизити его, поругатися пред людьми над ним в похвалу себе. Величавшегося над нищим достатком своим и искавшего дружбы с праведником, чтобы опорочити его перед сильными мира сего. Услаждавшегося бедой ближнего своего и радовавшегося падению праведника торжествующего в сердце своем о унижении его. Говорившего как бы в удивлении пред сильными мира сего с притворным сочувствием в собрании о беде его: где праведник красноречивый наш? Что не видно этого – величавшегося праведностью своей, склонявшего имя Господне на всяком месте и во всякое время? Почему не видно его перед сильными мира сего и среди именитых в собрании? Услаждавших души богатых сплетней своей, ищущих ублажити души их злословием праведника. За то, Господи, разориши я и не созиджеши я! Да погибнет с с шумом имя его и с великим позором благополучие его! Да во векипокроеши позором имя его и всех, строящих благополучие на лукавстве и услаждающих сердце на мерзких кознях его!
Да не величается лукавый в лукавстве своем! Да торжествует праведник о Господе в сердце своем!
«Устроящих достаток свой на чужой беде, и изобилие – на обмане. Ненасытного в желаниях своих и мерзкого в похотях души своея. Унижающих и притесняющих бедного, ищущего обратити кусок хлеба его в достаток себе и поношение его – в славу свою.»
Все эти витиеватые словеса современные новые русские обозначили одним коротким, но очень точным современным словечком – «отжать», в очередной раз подтвердив слова Спасителя о том, что сыны жадного и лукавого века сего умнее сынов света в роде своем.
На последние слова я хотел бы особенно заострить внимание. Помните, как в характеристике героев своей бессмертной пьесы «Ревизор» Николай Васильевич Гоголь даёт короткую исчерпывающую характеристику господину губернатору «по своему – очень неглупый человек» Вот именно – ПО СВОЕМУ – в этом, как говорится, вся и разница.
Господа новые русские, вот так выглядят Ваши желания, если попытаться изложить молитвенно… Ну да – где – то так… Можете ещё и Задорнова послушать – у него очень неплохо получилось. И очень точно! Надеюсь, теперь вы понимаете, почему некоторые особо упёртые воцерковлённые мракобесы ну никак не хотят расставаться с церковнославянским? И так старомодно и смешно возмущаются на слова некоторых наидостойнейших пастырей о том, что христианство, дескать, ну никак не мешает быть богатым и успешным?
Думаю, любой современный человек –так или иначе – сталкивался с этими замечательными персонажами.

Молитва 22

Покрый меня, Господи, от человек некоторых 3

Молитва третья

Покрой меня, Господи, от человек некоторых, злых и жестоких в сердце своем, обольщающих себя в лукавых помышлениях ума своего, видящих себя добрыми в глазах своих, оправдывающих зло в душе своей, кивающих на праведность Творца всяческих: мол, Бог знает, кому что дает! Посмотрите на человека сильного, именитого в обществе: со всех сторон окружен он почетом и уважением, и в любви у сильных мира сего. Среди именитых – дети его, и служащие ему в уважении.
Праведнику же речет лукавый: ты же в пренебрежении у сильных мира сего и у вечно злословящих в поношении! Сам подумай: был бы ты угоден в очах Всевышнего – дал бы он такое посрамление тебе? Что он говорит о том: надеющийся на Господа - как гора Сион, от слуха зла не убоится. Ты же вечно в поношении пребываеши, и в притчу вошло имя твое. Из уст в уста передают глупые слова твои, и в насмешку у мудрых – слова твои!
Сам подумай, какое безумие: судить о том, что выше тебя, и касаться предметов святых языком своим! Слагать о сокровенном глупые вирши свои и в соблазн людям – крамольные мысли свои!
Сам подумай: тебе ли пристало судить о высоком, и недостойному разуму твоему: размышлять о святом! Кто позволил тебе судить сильных мира сего и рассуждать о порядке вещей в безумии своем, о высоком судить в ослеплении ума своего? Кто сказал тебе, что мера твоя угодна Творцу? Где в чем ты видишь праведность суждений своих? В чем ты видишь заступление и промышление Творца твоего о тебе? Ты, ничтожнейший из ничтожнейших людей мира сего! Не то что говорить – даже думать не смей и размышлять о том! Вот закончится земная жизнь твоя – можно будет издать земные труды твои! Для живущих людей уже не будет соблазна в том! Не печалься – уже позаботились мы о том! Мы ходили уже к сильным мира сего и вели речь о тебе! Мы решили, как можно решить ничтожную жизнь твою!
Что ответить и как оправдаться ему? Сильный и лукавый всегда докажет правоту свою! Сам, Сам, Владыка вступись за него! Сам яви, как будет угодно, волю Свою о нем! Да заградит всякое нечестие уста свои и да торжествует праведник о праведности своей! Полно, не ввек быть в поношении ему! Не ввек быть в почете сильному и лукавому!
Ныне же, Господи, в почете злой и лукавый,
ненавидящий ближнего своего, и по слову славного псалмопевца Твоего, хвалим есть грешный в похотех души своея, и обидимый благословим есть (Пс9-24). Да не будет, Господи! Да не будет праведность в поношении и не торжествует зло! Да не будет праведность в поношении и да не усомнится уповающий на Тебя!

Помяни злословящих нас, Господи! 2
Молитва вторая

Помяни злословящих нас, Господи! Злых и подлых, хитрых и лукавых в сердце своем! Ненасытных, суетных и ропотливых, вся злословящих и осуждающих в сердце своем, не видящих в ближнем доброго! Не жалеющих ближнего своего в беде его, окамененых в сердцах своих, радующихся падению ближнего, извращающего порядок вещей ко оправданию своему, ко в сердце своем оправданию зла в душах своих: все так живут! Ненавидящих праведника лютой ненавистью своей, ибо обличает он зло в душах их самой жизнью своей! Поистине, все зло в мире – от человек сих и сам дьявол действует через них! Ибо, по слову пророка, они не уснут, пока не доведут кого до падения, и не утешатся, пока не сделают зло.
сердце у них, и когда тишина в сообществе – у них в душах буря помыслов, ибо несподручно творити им зло. Говорят они в душе своей сердцу своему: мы знаем, что сделаем! Пойдем мы к праведнику! Войдем в дом его, станем как бы друзьями ему. Будем говорить по сердцу его, ублажати душу его, отвечати на мысли его словами сахарными. Чтобы вызнати тайны сердца его. Будут думать все - мы друзья его.
Знают все, что он человек, боящийся Бога и угодный Ему, не лукавящий в разговоре, не боящийся говорить правду в беседе своей и свои мысли – в лицо сильных мира сего. А узнаем тайны сердца его – откроем миру их, соплетем правду с ложью – опорочити имя его!
Пойдем к богатыми сильным мира сего, будем говорить по сердцу их и ублажати души их.
Скажем: вот он каков – считающийся праведником и как бы утверждающийся на имени добром своем! Будет это угодно богатому, отрадно сердцу его, словно мед и халва эти речи – в сладость ему! Так как мы были как бы друзьями ему, на чужом поругании обретем доброе имя себе!
Знают все – не умеют служити сильным праведники, лишь пекутся постоянно о праведности своей! Кому нужна и угодна она? Человеку слабому, не могущему помощи и другу в беде его и заступитися за него перед сильными мира сего?
Так всегда и во всем мире торжествует зло, у престола сильного и властителя клеветник и доносчик мерзкий стоит.
Ох, не на доброе ты замыслил зло, глупый и неосновательный человек! Разорит за то тебя Всевышний и не созиждет тебя! До глубин твоей мерзкой души явит мерзость твою! Лютой, подлой и мерзкой смертью погибнут дети твои! В поругание твое при жизни твоей явит Господь смерть потомков твоих! На твоих глазах будут в страшных муках корчиться плоть от плоти твоей, за грехи твои покроет Господь позором имя твое и близких твоих! Скажут люди: вот человек, надеявшийся на мерзость свою - покарал за то Господь лютой смертью близких его! Сам, сам в высоком собрании опозориши имя свое и с великим смехом будут передавати слова твои люди потомкам своим! Даже те, кто тебе как бы служит, будут злословити в тайне тебя! За то, что ты отравил ближних сплетней своей – изопьют потомки твои горькую чашу твою!

Молитва 24

Молитва о торжестве праведности

Разруши сплетни клеветников, Господи!

Разруши дело злословящих нас, Господи! Разруши злые дела строящих жизнь на лукавстве, Владыко! Подлинно, по слову пророка Твоего, и молитва мерзость у них! Об успехе нечестивого – прошения их, и о торжестве нечестия – блудные помыслы их! Глупый, неосновательный человек! Строиши планы об успехе своем и не видиши, что приходит, как тать, день твой, и как разбойник нежданный - погибель твоя! Сам, сам языком своим увлечеши себя к концу своему и глупостью - в нечаянную погибель свою! Да будет проклят всякий, строящий жизнь свою – на обмане, и на лукавстве – успех свой, Владыко! Да разориши душу его! Да разориши я и не созиджеши я!
Не дай им оскверняти мир Твой, Господи! Полно сквернити им мир Твой и ближних своих! Ибо то, что ты сотворил еси, они осверниша, Господи, как псалмопевец речет! Оскверниша завет твой! За то разориши я и не созиджеши я!
И да торжествует милость Твоя, Господи, на нас и на всем мире Твоем! Да не величается злой! Не торжествует в душе своей! Да погибнет злой в лукавстве своем от злого пути своего! И да торжествует праведность Твоя, Господи, ко утверждению славы Твоей!


Молитва 30

Обличи козни демонские, Господи!

Обличи козни демонские, Господи! Обличи лукавых рабов его, дьяволу споспешествующих, плетущих сети свои, дабы уловити ближнего своего, хитростью и лукавством уловити его, коварством обрести корысть и лукавством – достаток себе! Льстивых и лукавых с ближним своим, ищущих поработитиближнего в прибыток себе и упрочити положение свое хитростью и коварством.
Ищущим общения с ближним своим, чтобы поработити его скверной державе своей и дружбы с праведником, чтобы было чем поживитися в имени добром его! Выведывающих тайны ближнего своего, чтобы обрести власть над сердцем его и расположение сердца – ради стремления властвовати над ним.
Видел я дело страшное, Господи, творящееся в мире Твоем и и беззаконие ужасное – в народе и Доме Твоем! Вот, человек хитрый и лукавый, беззаконный в сердце своем, приходит в Дом Твой и с нечистыми помыслами – в сообщество Твое. Ищет, как обрести обустроити жизнь свою и служение Тебе – в достаток себе! Притворным льстивым смирением обретает положение себе, и подарками – милость сильных мира сего. Ставят его над Домом Твоим, Владыко, и в управление – над Церковью Твоей. Он же обращает служение Тебе в достаток себе и тайны сердца человеческого – в доход свой! Торгует тайной Твоей! Ей, Господи, обращает любовь и милость Твою в доход свой! То, что Ты покрыти повелел еси, Господи, обращает в позор миру всему!
Мало того! Ложь, лукавство и клевету за праведность выдает –учит – вот так надо жить! Праведность бесчестит и покрывает позором заповеди Твои, Творче всяческих. Ей, Господи – так ведут себя слуги Твои!
Праведника бесчестит – какой доход от него – и какой прибыток от неимущего богатства – бесчестит имя его – тайны сердца его, что тот открывает ему, доносит в слух сильных мира сего! Тайны сердца его доносит в слух сильных мира сего и и открытое ему в беседе – в слух народа всего! Говорит: истощайте его! Бесчесте его! Поношением крепким покройте имя злое его – да не смеет есть он смущати народ мнимой праведностью своей! Так, Господи! Где праведный суд Твой?
Сильного, хитрого и лукавого – двигает к власти рукою своей, оправдывает его во всех беззакониях его. Покупающего подарками милость его – покрывает расположением своим, строящим изобилие на лукавстве и воровстве – простирает покров свой!
Говорит праведнику: не смей судити о том! Он живет есть, как может, ты же кто, судящий ближнего своего? Судящий брата своего лицемерно и лукаво – жизнь ближнего своего! Или виновен он, что лукаво око твое и завистлив взор твой? И ты так строй еси жизнь свою! Или виновен он, что не дал Бог достатка тебе и Всевышний не благословил тебя изобилием Своим? Ты же не соблазняйся еси о том! Даже мысли такой лукавой не смей допускати в сердце свое!
Разве может быти несправедлив Всемилостивый Господь и неправеден – Творец всяческих? Так что корни скорбей своих ищи еси в сердце своем и и причины бед своих – в грехах своих! Так, воистину справедлив Господь и во век не даст нуждатися праведнику! Он во век не даст нуждатися праведнику , не попустит злой молвы на него и во век не оставит благополучием рода его!
Посмотри, в каком почете нелюбимый тобой
ближний твой, и в каком достатке дети его! Для любого сильного подарок достойный готов у него! Так – среди почетных они в собрании и среди служащих сильным мира сего за столом – дети его!
Ты же не можеши обрести кусок хлеба себе и среди служащих сильным – места себе! Разве праведник бывает таким? Разве тот, кто Богу угоден, так живет? Видно, крепко Бога прогневал, и грех твой достиг лица Владыки Всевышнего!
А то и хуже того! Говорит: ты же праведник – что же несеши праведности своей? Нищета твоя – обратная сторона праведности твоей! Ей, Господи – и так говорят служащие Тебе! Так говорят служащие Тебе, которых Ты поставил над Домом Твоим!
И сам, сам верит в то, что говорит! И согласно вполне с устами сердце его! Сам, Сам суди, Господи, рабов Своих! Над служащими Тебе произведи праведный суд Свой и и яви нам правду и милость Свою!

Этот текст – подражание ветхозаветным пророкам. То есть чисто конкретно – литературный памятник. Конечно, в нашей Церкви такого безобразия быть просто не может! Ну как Вы могли такое подумать?


Молитва 41

Молитва последних времен
О священнослужителях

Ей, Господи Иисусе, Владыко Вседержителю! Вот, ныне по словеси Твоему, зрим сбытие словес Твоих, яко вера в Тебя, Создателя и Спасителя нашего, повсеместно иссякает, стадо Твое умаляется, не токмо от волков мысленных иноверных и безбожных, расхищаемо и погубляемо есть, но и наипаче от зловредных пастырей Твоих, новых лукавых жестокосердных мытарей и фарисеев, воссевших на седалище Моисеевом и извращающих учение Твое во оправдание зловредного лукавства своего, лютее и зловреднее волков хищных, зле зло терзающих Кроткую Невесту Твою – Святую Соборную Церковь, умаляемо, расхищаемо и погубляемо ныне пребывает.
Ей, Господи Иисусе, Сам гряди ныне! Помоги нам веру Твою до конца соблюсти и свой долг христианский честно исполнити, да не постыдимся в Славное Пришествие Твое, и обрящем милость Твою со всеми святыми в нескончаемом дне Царствия Твоего во веки веков. Аминь.


Помяни злословящих нас, Господи! 3
Молитва третья

Помяни злословящих нас, Господи! Злых и подлых, хитрых и лукавых в сердце своем! Ненасытных, суетных и ропотливых, вся злословящих и осуждающих в сердце своем, не видящих в ближнем доброго! Не жалеющих ближнего своего в беде его, окамененых в сердцах своих, радующихся падению ближнего, извращающего порядок вещей ко оправданию своему, ко в сердце своем оправданию зла в душах своих: все так живут! Ненавидящих праведника лютой ненавистью своей, ибо обличает он зло в душах их самой жизнью своей! Поистине, все зло в мире – от человек сих и сам дьявол действует через них! Ибо, по слову пророка, они не уснут, пока не доведут кого до падения, и не утешатся, пока не сделают зло.
сердце у них, и когда тишина в сообществе – у них в душах буря помыслов, ибо несподручно творити им зло. Говорят они в душе своей сердцу своему: мы знаем, что сделаем! Пойдем мы к праведнику! Войдем в дом его, станем как бы друзьями ему. Будем говорить по сердцу его, ублажати душу его, отвечати на мысли его словами сахарными. Чтобы вызнати тайны сердца его. Будут думать все - мы друзья его.
Знают все, что он человек, боящийся Бога и угодный Ему, не лукавящий в разговоре, не боящийся говорить правду в беседе своей и свои мысли – в лицо сильных мира сего. А узнаем тайны сердца его – откроем миру их, соплетем правду с ложью – опорочити имя его!
Пойдем к богатым и сильным мира сего, будем говорить по сердцу их и ублажати души их.
Скажем: вот он каков – считающийся праведником и как бы утверждающийся на имени добром своем! Будет это угодно богатому, отрадно сердцу его, словно мед и халва эти речи – в сладость ему! Так как мы были как бы друзьями ему, на чужом поругании обретем доброе имя себе!
Знают все – не умеют служити сильным праведники, лишь пекутся постоянно о праведности своей! Кому нужна и угодна она? Человеку слабому, не могущему помощи и другу в беде его и заступитися за него перед сильными мира сего?
Так всегда и во всем мире торжествует зло, у престола сильного и властителя клеветник и доносчик мерзкий стоит.
Ох, не на доброе ты замыслил зло, глупый и неосновательный человек! Разорит за то тебя Всевышний и не созиждет тебя! До глубин твоей мерзкой души явит мерзость твою! Лютой, подлой и мерзкой смертью погибнут дети твои! В поругание твое при жизни твоей явит Господь смерть потомков твоих! На твоих глазах будут в страшных муках корчиться плоть от плоти твоей, за грехи твои покроет Господь позором имя твое и близких твоих! Скажут люди: вот человек, надеявшийся на мерзость свою - покарал за то Господь лютой смертью близких его! Сам, сам в высоком собрании опозориши имя свое и с великим смехом будут передавати слова твои люди потомкам своим! Даже те, кто тебе как бы служит, будут злословити в тайне тебя! За то, что ты отравил ближних сплетней своей – изопьют потомки твои горькую чашу твою!
Что мы видим, Господи? Вот, явил ты на нечестивом мерзость его. Покрыл имя его позором, посмешищем сделал его! Явил на потомках его мерзость его и на близких – лукавство его! Всех служащих ему приобщил лукавству его! И что же? Так и служат ему! Говорят: служити сильному – честь и достаток, а праведнику – в позор праведность его! Нищета – оборотная сторона праведности его, посмеяние и насмешка – вот постоянные спутники жизни его!
Мы же будем премудрыми в сем веке своем! Скажем праведнику: путь твой хорош! Угодны Господу мысли твои! Так и правь пути свои славные в праведной жизни своей! Знают все: от Господа исправляются человеку стопы его! Нас, неразумных, научи строити жизнь свою, чтобы Богу быть угодным, как ты! С нами поделись сокровищем благочестия своего и премудрости своей!
Все тайны сердца его выведаем у него! Все тайны выведаем, чтобы передать в слух сильных мира сего! Все знают: глуп праведник в праведности своей! Все, что на сердце у него, говорит в глаза! Будет что рассказать в слух другим нам и передать! Будет чем поживиться в имени добром его!
Мало того! Разве только простые так люди живут? Разве сильные мира не тем возвышаются в жизни своей?
Мало того! Видел Ты, Господи, иереев Твоих, иереев Твоих, которым мы несем Тайну исповеди к Тебе? Мало им, что беды народы они обратили в достаток себе, и беду и слезы нищего - в достояние свое! Мало им достатка от служения Тебе! Тайну исповеди они обратили в достаток себе, и откровение помыслов – в повод властвовати над ближним своим! В повод властвовати над ближним своим и получати доход от него! Говорят: живи вот так, и слушайся пастыря своего! Слушайся пастыря своего, а мы будем строити жизнь твою! Строити жизнь твою премудро – будет то угодно Богу и тебе хорошо! Будет Богу и им в достаток – но об этом молчат… Кто богат – тех жалеют – и говорят им по сердцу их! Говорят им по сердцу их – лишь бы в дом им достаток несли! Тех, кто беден – смирению учат, терпению, покорности судьбе, праведника – учат, что не надо держаться праведности своей. Мол, не прожить в сем мире, прелюбодейном и грешном, если праведником быть – надо в чем-то смиряться – не зря ведь написано, что сыны века сего умнее сынов света в роде своем…
Мало того! Тайну исповеди Тебе они превратили они обратили в почет и достаток себе, в почет и достаток себе и место среди сильных мира сего! Тайну исповеди верных Твоих – чтобы доносити о них сильным мира сего!
Мало того! Было мне откровение, Господи! Вот, я видел пророка, сильного словом, стоящего крепко в Завете Твоем, говорящего: «Не погрешу устами моими, буду с честью нести служение свое! Буду с честью нести служение свое – не погрешу языком моим! Буду нести правду ближним моим, буду нести правду ближним моим и говорити истину в лицо сильных мира сего!»
Что же, Господи? Ты его отделил для Себя, Ты его отделил для себя и определил в служение Себе. Ты определил его в служение Себе и открывал ему тайны Свои. В сладость было были слова его сильным мира сего, и письмена его в народе его, имя его известно в народе его. С малых лет дал Ты ум великий ему… В храм он ходил – на исповедь открывати тайны свои...
Что же? Иереи твои несли тайны сердца его в слух сильных мира сего, и откровения сердца его – в слух народа всего! Несли тайны сердца его сильным мира сего, чтобы в почете и уважении быти у сильных мира сего! Тайной исповеди и добрым именем праведников Твоих покупали почет и достаток среди сильных мира сего! Полно, один ли такой он в народе своем?
Мало того! Им мало было открыти всем мысли его! Им до конца истощити надо было силу его и вселити среди позорных имя его! «Вы до конца, до конца истощайте его!» - так они обращались к овцам Твоим – прихожанам храмов своих. Нет воли Божьей того, чтобы правду ему говорить, чтобы правду ему говорить и писать глупые вирши свои! Недостоин такой человек нести правду в слух народа всего! Разве не знаете всех мерзких вещей, что мы знаем о нем? Мы расскажем о том! Пусть вам скажут о том честные овцы Христовы, что знают правду о нем!
А то ишь – языком своим порочит имя сильных мира сего – сильных мира сего – умудренных и уважаемых в обществе, сильных в народе своем! Глупые вирши свои выдает за откровения Творца! Вот, снизошел к нему, дескать, откровением его наградил! Кто ты такой и кто позволил так думать высоко о себе! Ты, ничтожнейший из людей, недостойный пребывати в роде людском! Тебе ли судити о том?
Мало того! Им мало было смешати с грязью имя его! Смешати с грязью имя его и покрыти позором его! «Недостоин такой человек, чтоб молитися о нем!» Так, Господи, так говорили иереи Твои! О том, кто пел славу Тебе! О том, кто пел славу Тебе и пребывал постоянно в храме Твоем! Ты знаеши, Господи! Да будет воля Твоя!
Мало того! Начали гнать из храма его! Гнать их храма – того, кто постоянно молился Тебе! Им мало того, что куска хлеба лишили его! Что доброго имени лишили еси и покрыли позором имя его! Мало того, что гадости говорили о нем! Мало того, что мерзости говорили о нем вслух народа всего!
Мало того! Они издевались над горем его! Смехом позорным смеялись над смертью близких его в святом храме Твоем на глазах народа всего! Мол, ишь – заливается! То-то смешно! Знают: слабый молчать будет, лишь бы места не лишитися своего! Те священники, которым он исповедовался, смеялись над горем его!
Мало того! Общаться с людьми запрещати стали ему! Он после службы с людьми говорит – их оттаскивают от него! Их оттаскивают от него и отталкивают от детей Говорят: разве вы не знаете, что грязный извращенец он! Что грязный извращенец он и нельзя такому с детьми рядом стоять! Подойдите – спросите у батюшек – скажут вам о том! Настоятеля спросите – пусть он подтвердит! Гадкий, мерзкий он человек – как и вся родня его! Вся семья его – и родители и близкие все его! А с чего, вы думаете, он в пророки решил идти – он в пророки решил идти - он в пророки решил идти – дескать, правду людям хочу нести! Гадкий и мерзкий извращенец он – вот и батюшки подтвердят! Да, те самые, которым четверть века исповедуется он – что к Причастию допускали его! Что тут делать, Господи? Страшно – знаешь Сам! Ведь у них власть – могут и к Причастию Твоему не допустить! Могут к Причастию не допустить – и лишити общения с Тобой! ВОТ ЧТО СТРАШНО!! Так, Господи, ты вся веси – бывает сие!
Он на исповедь: даже в помыслах нету таких грехов у меня! Даже мыслей таких не держу на детей! Что же? Не принимают исповедь у него! «Ты гордый! Смирити не можеши душу свою!» Сын грузинской мерзкой паскудной…, сын десницы – пальцем деланный – проще сказать! Ох, скудоумный служитель, мерзкий … по душе и разуму твоему место служения твоего!
Мало того! Лютой, страшной, позорной смертью грозили ему! За то, что он делится откровениями Твоими, в темницу обещали посадити его! За молитвы к Тебе злой мучительной смерти предати обещали его! В темницу к разбойникам ввергнути обещали его!
«Там, как грязную шлюху насиловати будут всей зоной тебя! А уж мы постараемся о хорошей статье для тебя! По голубой статье сядешь, всей зоной насиловать будут тебя!» Что же туту скажешь? Не лгут – на зоне есть связи у них! Что же тут скажешь, Владыко? Такие вот батюшки ныне у нас! Или это привиделось мне? Или неправда все – бесовское все наваждение – батюшек добрых оклеветать?
Что ж Ты Сам, Господи, не вступишься за праведника Своего? Сам, Сам не вступишися и не явиши волю святую Свою?
Ох, напрасно ты попрекаеши Бога, лукавый язык! Разве мало Господь явил волю Свою? Разве мало Господь явил волю Свою, явил волю Свою и обличил лукавство твое! Разве мало являл тебе Господь милость свою?
Вот, Николай – Угодник явно явил милость свою. Явил милость свою и заступился перед Творцом за тебя! За тебя, недостойного милости, а достойного всяческой муки – не только гонений! Мало тебе?
Вот, великомученица Варвара – Руси Защитница и избавительница от смерти явно показала милость свою! Явно показала заступление свое! Разве напрасно они прячут чудную икону ее?
Вот, мать блаженного Августина явила тебе заступление свое – явила тебе заступление свое и обличила врага твоего! Разве рот посмеет теперь открыть на тебя? Сразу вспомнят имя ее! Лишь посмотрят – вспомнят имя ее! Не остались втуне матери слезы твоей!
А уж как величался враг твой! Над всей Землей Русской мечтал возвысить себя! Сильно, сильно по всей Земле Русской было имя его! На иконе нечестивый скудоумный изограф его изобрази – рядом со славным князем Димитрием его поставил еси! Мало того – рядом с Богоматерью изобразил! И что же с ним ныне? Подумай, гонитель сегодняшний! В разум возьми! В разум возьми и о будущей жизни подумай своей! О будущей жизни подумай своей и близких своих!!
Сам Димитрий – славный русский воитель вкупе с супругой обличит лукавство твое! Не надейся на силу свою!
Или славный воин Феодор стерпит умаление славы своей? Или славные князи – русские первоверховные – Борис, Глеб и Игорь не обличат лукавство Твое? Или славный угодник Косьма промолчит? Ученица равноапостольныхМефодия и Кирилла скажет веское слово свое!
Всех обидимых Покровительница явным сделает лукавство твое! На глазах столь любимых тобою бесов поганых - гнев лукавый народный настигнет тебя!
Или мало того? Впрочем, Богу есть всегда что сказать! Знай – молчать Он не будет! Паскудство явит твое!
Явит, конечно! И что же? В разум вернутся? Вспомнят про совесть? Как бы не так! Так и останутся поганью – мерзкие чада Твои! Горе, горе Тебе, Русская Церковь, горе Тебе, родная Земля!

Игорь, ну что так всё буквально воспринимаешь! Вещи пишешь соблазнительные – люди будут в Церковь бояться ходить! Тебе Церковь и людей не жалко?
Да жалко, конечно! Это не составитель – это вы все не так воспринимаете! Чуть что – сразу всё на себя примерять! Нет, автор не против, просто он-то при чем? Ну, где вы тут современность увидели? Данные тексты – подражание ветхозаветным пророкам! Автор пытается таким вот мистическим образом достучаться до сердец и умов современников. Судя по реакции – не очень удачно…. Вы же знаете: поэты –то – они все немного не от мира сего… Именно так его и следует воспринимать! А то…. И читателям об этом скажу! А как же!
Но читать данный текст следует молитвенно! Автор этих строк настаивает на этом! Ну, хотя бы для того, чтобы отличить ложь от Истины. От Истины, которая для христианина – Господь наш Иисус Христос!

Молитва 66

Молитва о заговоре сильных

Владыко Вседержителю, ради распявшегося за нас Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего спасти погибшего и послужити падшему отвергшемуся Создателя своего созданию Своему, обличи заговор сильных, иже устроили сильные мира сего против малых сих!

Молитва 110

Молитва христианина последних времен 2

О сохранении веры Православной

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, вот, по глаголу Твоему, ныне зрим сбытие словес Твоих, яко на моисеевом седалище сидят книжники и фарисеи, и оскверняют пути своя на всякое время, и яко свидетели неправедныя, ищут поработити вся лукавством своим ради ненасытной похоти душ своих и совращают овец своих в путь неправды, творя сынами геенны всякого приходящего к ним.
Ей, Господи! Обличи лукавство и посецы железом крепости Твоея путь неправды их! Истины же Твоея не отними от нас, сохраняя нас на спасительном пути заповедей твоих непорочной чистоты Истинного Учения Твоего о Православии Твоем!
Ей, народ Божий! Храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!

Молитва 137

Молитва о лукавых служителях 2

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукавых служителей, похваляющих сильного в похотях души его, ищущих оправдания всем поступкам его, говорящих: много Бог дал ему, велико перед Богом будет имя его! Праведнику же рекущих: ты молитвы свои нечестивые возносити дерзаеши Богу и порочити сильного смееши – за то будеши горети в аду!

Молитва 141

Молитва алчущего и жаждущего правды

Господи Иисусе Христе,Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: «Блаженны алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся» (Матф 5-6). Не попусти мне терзатися гладом ни душевным, ниже телесным, взыскующего правды Твоея!

Не попусти мне терзатися гладом из – за гадов! Ну да – как-то так…

Молитва 142

Молитва о клеветниках

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи мерзких клеветников, тщащихся ради злобной похоти души своей опорочити клеветой угодных Тебе! Мерзким соделай имя его и всех ближних его, живущих лукавством его!

Молитва 143

Молитва во избавление от лукавых

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, покрой меня от лукавых людей, в глаза говорящих «Путь твой хорош!», втайне же порочащих меня и плетущих сеть мне языками своими!

Молитва 144

Молитва в защиту от злословящих

Господи Иисусе Христе,Сыне Божий, да не скрыеши что от мене! Открый коварные замыслы супротивник моих, тщащихся избыти доброе имя и делание мое хитрым злословием своим! Да обратятся коварные замыслы их на главу их и сеть, юже готовят, да уловит их! Да впадут, по словам пророк Твоих, в яму, яже изрыша суть ближнему своему!

Молитва 159

Молитва о злых наушниках

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, покрый меня от препятствующих мне в доброделании моем в прославлении имени святого Твоего! Запинающих ближнего языками своими, извращающих стези их, ищущих кривизну в путях их и пятно в душах их, чтобы очернить имя ближнего своего, полить грязью славу его перед сильными мира сего и опорочити имя его перед людским собранием!
Ибо, по слову пророка Твоего, кто скажет: до конца аз очистил еси сердце мое, и совершенно избыл от греха душу мою? Они же сплетают правду с ложью и злобным измышлением своим, изощряют во лжи – душу свою, и язык свой – как бритву против ближнего своего! Ты же, Всесильне и Праведне, обличи перед всеми мерзкое дело их и обрати злобное поношение их на них и на ближних их, живущих мерзким лукавом их! Да не посрамится на мне всякий уповающй на Тебя и прославляющий имя святое Твое!

Молитва 160

Молитва Божией Матери о злых наушниках

Пресвятая Владычице моя Богородице, покрый меня от препятствующих мне в доброделании моем в прославлении имени Твоего святого и воли Сына Твоего Христа Бога нашего! Запинающих ближнего языками своими, извращающих стези их, ищущих кривизну в путях их и пятно в душах их, чтобы очернить имя ближнего своего, полить грязью славу его перед сильными мира сего и опорочити имя его перед людским собранием!
Ибо, по слову пророка Твоего, кто скажет: до конца аз очистил еси сердце мое, и совершенно избыл от греха душу мою? Они же сплетают правду с ложью и злобным измышлением своим, изощряют во лжи – душу свою, и язык свой – как бритву против ближнего своего! Ты же, Всечистая, обличи перед всеми мерзкое дело их и обрати злобное поношение их на них и на ближних их, живущих мерзким лукавом их! Да не посрамится на мне всякий уповающй на Тебя и прославляющий имя святое Сына Твоего Христа Бога нашего и творящий волю Святую Его!

Молитва 165

Молитва о милости и суде

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, вот, по святому глаголу Твоему, зрим сбытие словес Твоих, яко се сатана просит Тебя, Владыку и Творца всяческих, сеяти избранных Твоих яко пшеницу и клевещет на них Тебе, Творцу и Богу нашему, требуя отъяти милости Твоя от нас и обличити греховныя язвы наша и наказати праведным судом Твоим, осудив, яко и оного, человекоубийцу и клеветника искони вкупе с оным в огнь вечный.
Ты же, Владыко Долготерпеливе и Многомилостиве, потерпи на нас грехом нашим до Страшного Суда Твоего, да явится на нас милость Твоя, яже превозносится над судом. Да явится на нас человеколюбие Твое, Творца и Искупителя нашего, Отдавшего за нас Сына Своего Единородного вся Создавшего Отца со Единосущным Твоим Сыном – волею Своею Распявшимся за нас Господом нашим Иисусом Христом и вся Просвещающим и Освящающим Твоим Духом, Имже движемся, живем и существуем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 172

Молитва о татях и лихоимцах

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи и накажи татей и лихоимцев, тщащихся лукавым лукавством своим отъяти и избыти дарованное Тобой сокровище Твое ради злобного самоугождения похотливой злобной души своея! Зле зло обличи и накажи наглую хитрость злобных душ их! На ближних их, живущих лукавством их, яви злобную хитрость их!

Молитва 178

Молитва благодарственная о оправдании 1

Слава Тебе, Христе Боже, за дивныя откровения Твоя! Вся они – ко оправданию моему! Ненавистники моя распыхахуся на меня хитрой злобой своей, навадиша на мя лукавых слуг Твоих, яже в устах Закон Твой, в сердце же – лукавая злобная гордость к оправданию похоти своея. Воздвигоша на мя обвинения своя. Ты же опрокинул еси вся лукавыя построения их, на главу их обратил поношения их, и злую сплетню языков их обратил еси супротив лукавых глаголов их.
Открыл ми еси дивная тайны Твоя, дал ми еси в защиту крепкое имя Твое, и в щит крепкий – оправдания Твоя. Посмеяшася над злобным лукавством их.
Они же скрежетаху на мя зубами своими, рекоша: «Неправо Бог оправдал тя есть, не смей приимати в сердце оправдания Его! Право есть погубити тя – по желанию душ наших в пропасть адову низринути тя! Не смей пети славу Господню – грех тебе!»
Ты же, Владыко Всемилостиве, поругашася им, и живущий на небесех – посмеяшася над желанием сердца их. Явиша всю срамоту их, и срамотную блевотину риз их – во очию их! Тако, Владыко Всемилостиве и Всесильне! Велика милость Твоя и правы суды Твоя!!

Молитва 179

Молитва гонимого злыми людьми 0

Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, вот, зрю на себе, недостойном и грешном, паче всех человек окаянном, сбытие пророческих словес твоих, яко мир ненавидит есть мя, и паки и паки в злыя скорби предает, и зле зло ждет погубити мя, и смерти злой напрасной всячески ищет предати мя, да оправдатися ему в мерзких блевотинах срамотных риз своих и обратити гнев Твой праведный на мя, немнощного и паче всех окаянного.
Ты же, Владыко Всемилостиве, не отврати милости Твоея от мене! Обрати на врагов моих хитрую злобу их, и лукавыя измышления их – во очию их во обвинения их!
Они осудиши суть, Ты же да оправдаеши мя, Спасе Всемилостиве! Прими меня, паче всех окаянного, во оправдания Твоя, за желание души моея к Тебе и за мерзкую злобу враг моих!
Яко рабу Твоему Давиду, устрой ми трапезу супротив враг моих во очию их! И будет сие паче всех наказаний им! Да видят ненавидящие мя и постыдятся! И да возрадуется и возвеселится всяк уповающий на Тебя!

Молитва 179

Молитва гонимого злыми людьми 0

Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, вот, зрю на себе, недостойном и грешном, паче всех человек окаянном, сбытие пророческих словес твоих, яко мир ненавидит есть мя, и паки и паки в злыя скорби предает, и зле зло ждет погубити мя, и смерти злой напрасной всячески ищет предати мя, да оправдатися ему в мерзких блевотинах срамотных риз своих и обратити гнев Твой праведный на мя, немнощного и паче всех окаянного.
Ты же, Владыко Всемилостиве, не отврати милости Твоея от мене! Обрати на врагов моих хитрую злобу их, и лукавыя измышления их – во очию их во обвинения их!
Они осудиши суть, Ты же да оправдаеши мя, Спасе Всемилостиве! Прими меня, паче всех окаянного, во оправдания Твоя, за желание души моея к Тебе и за мерзкую злобу враг моих!
Яко рабу Твоему Давиду, устрой ми трапезу супротив враг моих во очию их! И будет сие паче всех наказаний им! Да видят ненавидящие мя и постыдятся! И да возрадуется и возвеселится всяк уповающий на Тебя!

Молитва 189

В подражание Иову Многострадальному

Како благословлю имяТвое, Господи Иисусе Христе Спасе Боже наш? Како благословити имя Твое огорченным душею и славу Твою – лишенным радости и веселия? Како благодарити Тебя тем, кого Ты лишил еси утешения земного и воспети славу Твою – тем, чью славу Ты отдал еси на поругание нечестивым? Вверг в пучину скорбей вместе с близкими их, отдал во власть человку лукавому, ищущему пятно в ближнем своем, чтобы властвовати над ним, и изыскивающего грех ближнего своего – в прибыток себе! Человеку весьма довольному собой и высокомерному в сердце своем, говорящему: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что я не таков, как прочии человецы, ихже ввергл еси в руку мою грех их ради, чтобы властвовал над ними человек, угодный Тебе, не имеющих порока в очах Твоих, которого было угодно возвысити Тебе! Тако, Владыко! Воистину праведен Ты в приговоре Своем и справедлив в судьбах Твоих!»
Ей, Владыко Всемилостиве! Неужели сие и есть милость Твоя и в этом – праведность судеб Твоих? Воскресни, Господи, дай ответ огороченным душой и милость Твою – сокрушенному в сердце своем о судьбах Твоих! Тем, яже ищут милость Твою с вечера в ночь и с раннего утра – взыскуют Тебя в молитве своей!!

Молитва 190

Молитва о пророческом служении 2

Яко из среды Богоизбранного народа Твоего избранных Тобой пророков воздвизал еси и тех устами и писаниями волю Твою возвещал еси, Отче Господа нашего Иисуса Христа, тако тех молитвами воздвигни из среды народа (нашего) мужей силы слова, да возвестят миру волю Твою во утоления глада Слова Твоего!

Молитва о пророческом служении 3

Ей, Отче Господа нашего Иисуса Христа! Се, воздвигл еси из народа нашего мужей силы слова. Яже обличиша суть нечестие народа своего и пастырей Твоих, творящих мерзость сатанинскую на Святом Престоле Твоем, извращающих Закон Твой и представляющих Невесту Сына Твоего Христа Бога нашего – Церковь Святую Его в мерзкую похоть лукавого самоугождения своего!
Но не послушаша их овцы, и заткнуша, яко аспид глухий, уши своя, некогда избранный народ Твой, еже не слышати на себя обличительные словеса в нечестии своем. И что паки сотворити избранным Твоим, аще не ждати праведного Суда Твоего?
Ей, Господи! Ты вся веси, Ты зриши, Ты знаеши! Поступи с нами по неизреченному милосердию Твоему ради неизреченной милости Твоея!

Молитва 191

Молитва благодарственная о вразумлении 5

Слава Тебе, Христе Боже, за вразумления Твоя! Вся они – ко оправданию моему. Утвердися разум мой во словесех Твоих, упокоися дух мой во оправдании Твоем. Яко в башню крепкую, утекаю в свидения словес Твоих от злых угнетателей моих – и спасаюсь, во оправдания Твоя от беззаконник – и безопасен.
Вот, ищут хулители моя обрести на меня вины – и не обретают, обвинители – свидетельство злое на меня – и сие в посмеяние на них. Поскрежещут враги моя зубами своими, изойдут злобой своей, и пролиют злобу свою на ближняя своя, яже живут суть вкупе с ними лукавством их.
Ты же, Судие Праведный, взыщеши вину каждого с души его, и воздашь злобу ненавистника, яже уязвлял и теснил еси ближнего своего – на весь род и на всех ближних его.
Тако, Господи! Вина каждого – на душе его. Приидет время – и Мздовоздаятель взыщет. Да не величается человек на земли. Помилуй мя, Владыко Всемилостиве и остави вся вины моя!

Молитва 192

Молитва Судие Праведному

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, се, аз многогрешный раб Твой, зрю на себе сбытие пророческих словес Твоих: Не дивитеся, яко ненавидит вас мир.
Се, всякий, зле зло творящий ми пакости и запинающий мя в доброделании моем, а наипаче в служении Тебе, Творцу и Владыке моему, мнит ся приносити службу Тебе, Милосердному Искупитею нашему.
Что сотворю? Не вем.
Аще не к Тебе паки обращюся и постеню, моля Тебя, нашего Судию всех Праведного о всемилостивом скором заступлении Твоем. Сам, Сам вступися в прю мою и отмсти мя от злобных лукавых супротивник моих, мнящих мя всякия муки достойна, себя же м ближними беспорочных в очах Твоих быти. Ей, Судие Праведный! Сам яви суд Твой и милость Твою!

Или кратко

Избави мя осуждения, Судие Праведный! Да не осудиши мя!

Молитва 193

Молитва о людях неправедных

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи человека неправедна, извращающего Закон Твой! Ищущего оправдания беззаконию в сердце своем, ради нечестивого жития своего, порицающего праведника за праведное житие его, с гневом обличающего его: «Велика гордыня его!» Запинающего человека в добрых делах его, ищущего пятна в ближнем своем и сучка в глазу искреннего своего ради ненасытной похоти души своея, чтобы властвовати над ним! Ей, Господи! Обличи таковых ради праведности своей, да не величается нечестивый мерзкой похотью своей в сердце своем!

Молитва 195
Молитва о зле злобных врагах

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не лиши мене утешения Твоего! Обаче покрый студом всех запинающих меня в доброделании моем! Запрещавших, яко како власть имеющих, мне в прославлении имени Твоего, искавших с тщанием пятно в душе моей, чтобы клеветати на меня перед Тобой, Творцом и Владыкой моим! Строивших мне злые козни, избивавших мя скверной злобой своей, превращавших в тьму пути моя и извращавших хотения моя в глазах Твоих, клевещущих на меня перед сильными мира сего, извращавщих и разрушавших вся начинания моя, отказывающих душе моей и на малую милость в глазах Твоих!
Те, кто постоянно извращает Закон твой и стези Твоя, оправдывает злобной в злобной злобе его и лукавого в лукавом лукавстве его, умножает молитвы и жертвы своя для утверждения злой лукавой корысти своей, уловляющих ближнего в лукавыя сети своя, чтобы приобщити того злобной хитрой корысти своей и властвовати над ним, искавших мир приобщити лукавой злобе своей ради торжества самоугождения своего! Травящих меня гладом и жаждой в тяжкой болезни моей, когда от изобилия лопаются хранилища их, с лукавой злобой своей говорящие мне: «Ты руками работать иди, художества нету в тебе!» Ей, Владыко Всесильне, Ты вся веси – да будет воля Твоя!
Вся силы подлых, гадких, мерзких душ своих избывающих на уничтожение души моей и доброй славы моей – в угоду злобному заговору сильных мира сего! Утешающих души своя – страданиями моими и ближних моих, мерзкую похоть свою - зрещем бед моих, делающих мишенью шуток своих – беды моя и слезы моя о бедах близких моих поводом для веселия, дающих мне злобныя лукавыя советы в погибель мою именем Твоим – те, кому аз, многогрешных, открывал тайны сердца своего и ближних моих!
Се, Господи, эти люди попрекают ныне меня молитвой моей и служением Тебе!

Ты же, Владыко Всемилостиве, омыеши вся грехи моя, паче снега чистого явиши душу ради милости Твоея! Сокрыеши меня в крепкой башне спасения Твоего ради милости Твоея и силы Твоей, яко щит крепок даруеши мне Премудрость Твою и меч обоюдоострый – на главу мерзких враг моих, яже Твоя враги соделал еси, Крепкое Слово Твое! Да расссечеши до основания мерзкия души их и открыеши злобныя помышления их – ради Истины Святыя Твоея! Да торжествует Истина Твоя во веки и да вещают люди потомкам своим славу и милость Твою!

Молитва 211

Молитва о лукавых служителях 9

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукавых служителей Твоих, обращающих служение Тебе в подавление Истины лукавством своим, и праведника – в угоду сильным мира сего! Ищущих служения Тебе ради насыщения злобной похоти души своея, и председания в сонмищах в угоду себе!!

Молитва 212

Молитва о лукавых служителях 10


Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи злых подлых мерзких лукавых людей, лишающих меня пропитания моего!
На словах чтущих Тебя, Владыку и Творца, служащих же мерзостям сатанинским, творящих мерзость запустения на месте Твоем Святом – в Церкви Твоей Святой. Обличи всему миру срамоту их! Обличи облеванные мерзкия ризы их, яже изгадиша беззакониями своими! Покрый срамотой лица их! Зле зло яви мерзость их! За то, что угнеташа праведника, и возлагаша на людей бремена неудобоносима, сами же пальцем не желающее двигнути их, яви мерзость их! За зле зло насилие их, иже твориша над Невестой Твоей Святой, зле зло обличи смрадную мерзость их! Яви миру беззакония их! За мерзкие речи, за оправдания беззаконий угоду сильным мира сего, дай им пити из чаши гнева Твоего! За подавление Истины лукавством яви злобное лукавство их во очию их! За оправдание беззакония, о нем же реша: благо, благоже во очию нашею, и угодно в очах Господних есть – дай им пити из мерзкой чаши беззаконий их! За Закон Твой, иже со тщанием извратиша в угоду сильным мира сего – яви беззакония их! За пути Твоя, яже извратиша в угоду сильным мира сего – яви беззакония их и обрати их на скользкия пути беззаконий их! Да испиют до конца мерзкую чашу беззаконий своих!

Молитва 217

Молитва о сильных мира сего

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи мерзких лукавых рабов Твоих, подавляющих правду – нечестием и Истину – мерзким лукавством своим. Препятствующих праведнику в делании его, лишающих его пропитания его ради мерзкой похоти души своея! Утверждающих нечестие яко праведность, извращающих стези Твоя, говорящих: такова святая воля Божия и промышление Всевышнего – о мире сем! Обличи, Господи, мерзкую похоть их! На детях их яве яви мерзость их!

Молитва 222

Молитва пророка Аввакума

о наказании грешных и торжестве праведных

Презóрливый же и оби́дливый мýжъ и величáвый ничесóже скончáетъ: и́же разшири́ áки áдъ дýшу свою́, и сéй я́ко смéрть ненасыщéнъ: и соберéтъ къ себѣ́ вся́ язы́ки и прiи́метъ къ себѣ́ вся́ лю́ди. (Авв. 2-5)

Гóре напая́ющему пóдруга сво¬егó развращéнiемъ мýтнымъ, и упоявáющему, я́ко да взирáетъ къ пещéрамъ и́хъ.
• Сы́тость безчéстiя от¬ слáвы испíй и ты́: сéрдце, поколéблися и сотрясни́ся: обы́де о тебѣ́ чáша десни́цы Госпóдни, и собрáся безчéстiе на главý твою́. (Авв 2: 15-16)


• Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи человека лукавого, расширяющего, яко ад, душу свою и ненасыщенного, яко смерть, в алчной похоти злобы своей: напая́ющему пóдруга сво¬егó развращéниемъ мýтнымъ, и упоявáющему, я́ко да взирáетъ къ пещéрамъ и́хъ. Даждь ему чашу десницы Твоея: сы́тость безчéстiя от¬ слáвы испíти в череду свою: сокруши и поколебли сердце и вся внутренности его от гнева ярости Твоея и бесчестия на главу его! За срамоту души и деяний его сокруши силу его и покрый славу его венцем бесчестия на главу его! Да не величается мерзкий похотью души своея и да торжествует праведный в праведности своея и да жив будет от праведности веры своея!

Молитва 223

Молитва о пророке Софонии

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи, отмсти на сильных мира сего и близких их, живущих лукавством их, отступников народа своего и на вся́ оболчéн¬ныя во одея́нiя чуждáя, излей кровь их яко персть, и плоть их яко лайна! Да не торжествет сильный и нечестивый в нечестии сердца своего и да жив будет праведник правндностью своей и да жив будет от праведности веры своей!

Молитва 224

Молитва о пророке Софонии 2

О сильных мира сего и нечестивых служителях

и от¬мщý я́вѣ на вся́ предврáтныя въ дéнь тóй, исполня́ющыя хрáмъ Гóспода Бóга сво¬егó нечéстiемъ и лéстiю. (Соф 1-9)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи и отмсти яве от сильных мира сего и близких их, живущих лукавством их, отступников народа своего и на вся́ предврáтныя, исполня́ющыя хрáмъ Гóспода Бóга сво¬егó нечéстiемъ и лéстiю.

Молитва 225
Молитва о пророке Софонии 3

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, взыщи вся кроткия земли, содеевающия суд и правду, хранящия смиренномудрие на всех путях Твоих и покрый их в день гнева Твоего! (2-3)

Молитва 226

Молитва о пророке Софонии 4

Прорóцы егó вѣтронóсцы, мýжiе презóрливи: свящéн¬ницы егó скверня́тъ святáя и нечé¬ст¬вуютъ въ закóнъ (Соф 3-4)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи и отмсти человеку лукаву, ветроносцу презорливу, иже святыя Твоя и нечествуют в Законе Твоем, раздражающа долготерпение Твое ко вящему осуждению своему!

Молитва 235

Молитва о истощающих нас врагах

Яко дщери вавилоней окаянней, воздаждь воздаяние врагом нашим, глаголящим: «истощайте, истощайте до основания их», о нас, убогих рабех Твоих! Да разбиеши о камень Истины Имени Твоего подлые надежды и чаяния их, Господи Иисусе Христе Спасе Боже наш! (Пс 136-7).

Молитва о нечестивых заимодавцах

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, се, нечестивые обступиша мя и, яко заимодавцы суть, требуют отчета у меня и взыскаша, яко долги своя, грехи моя!
Ты же, Владыко Всемилостиве, Един еси Судия и Мздовоздаятель, даруй ми оправдания Твоя и соделай, яко небывшая, грехи моя, в коих, яко в долгах своих, требуют суть отчета у меня люди неправедныя и лукавые клевреты моя. Ты же, Судие и Оправдатель Един суть, иже Мздовоздаятель, обратиша еси на них требы и грехи, в коих, яко в долгах своих, искашать суть отчета у меня, да обратиши на главу их лукавую похоть их!

Молитва о нечестивых служителях 2

Господи Иисусе Христе, Спасе Боже наш, обличи нечестивых мерзких слуг Твоих, яже работу Тебе, Творцу и Спасителю нашему, в служение диаволу обращают суть!

Молитва о нечестивых служителях 4

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, погуби злых делателей виноградника Твоего – нечестивых слуг Твоих, творящих мерзость сатанинскую на месте Твоем Святом (Святом Престоле Твоем)!!

Молитва о нечестивых служителях 5

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи нечестивых слуг Твоих, ищущих уловити пасомых своих в сети лукавствия своего ради ненасытной похоти души своея!

Молитва о нечестивых служителях и правителях

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи нечестивых служителей и правителей Твоих, навадящих народ, яко некогда на Тебя, на творящих волю святую Твою!


Молитва о лукавых лживых рабах
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукавых раб Твоих, творящих лжу (ложь) яко от святого имени Твоего ( творящих яко лжу глаголы Твоя) !

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи мерзких подлых служителей Твоих, тщащихся избыти праведника языками своими в угоду сильным мира сего!
Прошу принять эту молитву о священниках Свято – Никольского монастыря храма Казанской Божией Матери и иных храмах Саратовской митрополии.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, даруй мне почет и уважение сильных мира сего ради моего служения Тебе!

Яко глас народа начальством наваждаема: «Распни! Распни Его!» на Судилище Твоем устоял еси и ищуще Тебе отпустити Понтийскому Пилату Тебе на Смерть Суд обратил еси, Едине Судие Всеправедне и Творче, того же ради обличи всех ищущих лишити милости души их, яко некогда Тебя, ради ненасытных пожеланий похоти и злобы своея!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи нечестивых иереев Твоих в лукавой молитве их!


Молитвы о лукавых служителях

Молитва о лукавых служителях 0

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, покрый меня от лукавых служителей Твоих, ищущих обладати немощной душой моей от лица безумия моего ради самоугождения своего!

Молитва о лукавых служителях 1

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, покрый меня от лукавых служителей Твоих, ищущих обладати немощной душой моей от лица безумия моего ради самоугождения своего!

Молитва о лукавых служителях 2

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукаво служащих Тебе ради стяжания своего!

Молитва о лукавых служителях 2

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукавых служителей, похваляющих сильного в похотях души его, ищущих оправдания всем поступкам его, что бы тот ни сделал, говорящих: много Бог дал ему, велико перед Богом будет имя его! Бог дал ему силу и славу за доброе сердце его! Праведнику же рекущих: ты молитвы свои нечестивые возносити дерзаеши Богу и порочити сильного смееши – за то будеши горети в аду!

Молитва о лукавых служителях 3

Господи Иисусе Христе, Спасе и Боже наш, Создателю, Спасителю всех и Судие Праведный! Облчи лукавых служителей Твоих, восхищающих праведный Суд Твой и возданияние Твое ради лукавого самоугождения своего!

Молитва о лукавых служителях 5

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукавых служителей Твоих, обращающих служение Тебе в подавление Истины лукавством своим, и праведника – в угоду сильным мира сего!

Молитва о лукавых служителях 7

Господи Иисусе Христе, Сыне божий, обличи лукавых служителей Твоих, избирающих служение Тебе ради подавление ближнего своего и Истины Твоей – лукавством своим!

Молитва о лукавых служителях 9

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукавых служителей Твоих, обращающих служение Тебе в подавление Истины лукавством своим, и праведника – в угоду сильным мира сего! Ищущих служения Тебе ради насыщения злобной похоти души своея, и председания в сонмищах в угоду себе!!

Молитва о лукавых служителях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи злых подлых мерзких лукавых людей, лишающих меня пропитания моего!
На словах чтущих Тебя, Владыку и Творца, служащих же мерзостям сатанинским, творящих мерзость запустения на месте Твоем Святом – в Церкви Твоей Святой. Обличи всему миру срамоту их! Обличи облеванные мерзкия ризы их, яже изгадиша беззакониями своими! Покрый срамотой лица их! Зле зло яви мерзость их! За то, что угнеташа праведника, и возлагаша на людей бремена неудобоносима, сами же пальцем не желающее двигнути их, яви мерзость их! За зле зло насилие их, иже твориша над Невестой Твоей Святой, зле зло обличи смрадную мерзость их! Яви миру беззакония их! За мерзкие речи, за оправдания беззаконий угоду сильным мира сего, дай им пити из чаши гнева Твоего! За подавление Истины лукавством яви злобное лукавство их во очию их! За оправдание беззакония, о нем же реша: благо, благоже во очию нашею, и угодно в очах Господних есть – дай им пити из мерзкой чаши беззаконий их! За Закон Твой, иже со тщанием извратиша в угоду сильным мира сего – яви беззакония их! За пути Твоя, яже извратиша в угоду сильным мира сего – яви беззакония их и обрати их на скользкия пути беззаконий их! Да испиют до конца мерзкую чашу беззаконий своих!

Молитва о лукавых служителях 11

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи лукавых служителей Твоих, на словах чтущих Закон Твой, делами же своими творящих злую волю врага Твоего!

Молитва о лукавых служителях 12

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи мерзость слуг Твоих, утверждающих мерзость сатанинскую на Святом Престоле Твоем яко како дело угодное Тебе, ради ненасытной похоти душ своих! Раскидай помет их на лица их! Насыти души их злобной алчностью их!

Молитва о лукавых служителях 13

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи лукавые замыслы раб Твоих, творящих мерзость сатанискую на Святом Престоле Твоем! ( против ближнего своего)!

Молитва о лукавых служителях 14

Яко Самарию грудою развалин, соделай дома нечестивых слуг Твоих, оставляющих, оскверняющих Закон Твой ради нечестивой похоти души своея! (Мих 1:6)

Молитва о лукавых служителях 15


Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи лукавство тщащихся в служении Тебе обрести утверждение лукавству своему!

Молитва о лукавых служителях

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи мытарей и фарисеев, воссевших на седалище моисеевом ради похоти души своея!

Молитва о лукавых служителях

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, покрый меня от лукавых служителей Твоих, ищущих обладати немощной душой моей от лица безумия моего ради самоугождения своего!Молитва о нечестивых служителях и правителях

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи нечестивых служителей и правителей Твоих, навадящих народ, яко некогда на Тебя, на творящих волю святую Твою!

Молитва о нечестивых служителях 2

Господи Иисусе Христе, Спасе Боже наш, обличи нечестивых мерзких слуг Твоих, яже работу Тебе, Творцу и Спасителю нашему, в служение диаволу обращают суть!

Молитва о нечестивых служителях 2

Обличи нечестивых служителей Твоих, Господи Иисусе Христе, Спасе и Боже наш! Оскверняющих завет Твой и Тайны Твоя, обративших служение Тебе в прибыль себе и Тайны Твоя – в доход свой! Строящих изобилие свое на обмане, и служение свое ради корысти, обращающих Закон Твой во оправдание беззакония и служение свое – в угождение не Тебе, а сильным мира сего. Нарушающих Тайну Исповеди, торгующих тайнами сердца паствы своей. Вот, Господи Иисусе, пришел в дом Твой ищущий защиты Твоей, и в ограду Церкви Твоей – желающий обрести милость Твою! Они же обратили Тайну исповеди в корысть себе и служение Истине Твоей – в прибыток себе! Праведника, желающего жить по заповедям Твоим, выставили на посмешище, и открывающего на исповеди тайны сердца своего – на поругание миру сему! Богатого же, живущего за счет ближнего своего, поедающего народ Твой, оправдали и поставили на почетном месте в Доме Твоем! Вся сия – ради похоти души своей и алчной злобы своей, ради мерзкого угождения сильным мира сего, ищущего поработити праведника ради ненасытной похоти души своея! Так, Господи!
Обличи их, Господи! Да обличит мерзких мерзкая похоть их! Явной соделай мерзость их! На детях их – мерзких чадах похоти их, ради которых собирают стяжание свое, яви мерзость их!!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавых слуг Твоих, творящих Дом Твой, иже Домом молитвы наречется, вертепом разбойников, и расточи я!

Молитва о нечестивых служителях 3

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи нечестивых служителей Твоих, обращающих святые Тайны Твоя в источник самоугождения срамной похоти души своея!

Молитва о нечестивых служителях 4

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, зле зло погуби злых делателей виноградника Твоего (Матф 21 – 41) – нечестивых слуг Твоих, творящих мерзость сатанинскую на месте Твоем Святом (Святом Престоле Твоем)!!

Молитва о нечестивых служителях 5

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи нечестивых слуг Твоих, ищущих уловити пасомых своих в сети лукавствия своего ради ненасытной похоти души своея!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя ся рекут суть! На детях и близких их, живущих лукавством их, яви всю мерзость их! Ибо нечестие их превозмогоша нечестие всех язык ради лукавой неныстной злобной похоти сильных мира сего! В угоду сильным мира сего защищаша нечестивых иереев Твоих в растленной похоти их - в ненасытной злобной службе дьявольских прихотей их! Яко отдаша дети своя и чад народа своего на поругание слукавым служителям Твоим в ядь им (Плач Иеремии 4:10) в удовольствие растленной похоти злобной ненасытной плоти своея! Воистину превзошли в злобной прихоти своей ненасытную сатанинскую похоть древнего змия – врага рода человеческого и врага Твоего, Господи Иисусе Христе Спасе Боже наш!!!!
(Плач Иеремии 4 : 10 иод. Руце жен милосердых свариша дети своя, быша в ядь им, в сокрушении дщере людий моих.)

КНИГА О ЗАЩИТНИКАХ СВЯЩЕННИКОВ-ПЕДОФИЛОВ
Игорь Храмов Тесёлкин см в инете
ЗАЩИТИМ БАТЮШЕК – ПЕДОФИЛОВ

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не даждь власти надо мной врагу моему (врагом моим), яже лукавыя слуги Твоя, яже творят мерзость беззакония на Святом Престоле Твоем!!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, буди Отмстителем Грозным за душу мою!!!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, яви мне дивное заступление Твое перед сильными врагами моими – нечестивыми пастырями Твоими!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не даждь власти надо мной врагу моему от лица греха моего (обрати поношение мое на лице поношающих мя Духом Твоим Святым)!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, даждь ми, недостойному и немощному, узрети искажения Истины Твоея, яже уготоваша малым сим лукавыя служители Твоя ради ненасытной похоти души своея!!!

Слава Тебе, Христе Боже, за нечестивых пастырей Твоих, яко (яже) тех ради довлеет на мне, грешном, милость Твоя!!!

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавых слуг Твоих, утверждающих злобную лукавую похоть свою на Святом Престоле Твоем!!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, покрый мя от человека лукава, ищущего греха ближнего своего, чтобы властвовати над ним – покрый мя от лукавых служителей Твоих!!!!

Аще есть на мне милость Твоя, Господи Иисусе Христе Спасе мой, даруй мне победу над человеком лукавым, ищущего греха ближнего своего, чтобы властвовати над ним (ищущего посрамити ближнего своего, чтобы властвовати над ним) – покрый мя, свободи и поборай за меня от лукавых служителей Твоих!

Аще есть на мне милость Твоя, покрый мя от человека лукава, ищущего власти над ближним своим от лица греха его (ищущего греха ближнего своего, дабы властвовати над ним)!!

Тогда̀ і҆и҃съ гл҃а къ наро́дѡмъ и҆ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ свои̑мъ,
гл҃ѧ: на мѡѷсе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и҆ фарїсе́є:
всѧ̑ ᲂу҆̀бо, є҆ли̑ка а҆́ще рекꙋ́тъ ва́мъ блюстѝ, соблюда́йте и҆ твори́те: по дѣлѡ́мъ же и҆́хъ не твори́те: глаго́лютъ бо, и҆ не творѧ́тъ:
свѧзꙋ́ютъ бо бремена̀ тѧ̑жка и҆ бѣ́днѣ носи̑ма, и҆ возлага́ютъ на плєща̀ человѣ́чєска, пе́рстомъ же свои́мъ не хотѧ́тъ дви́гнꙋти и҆̀хъ.
Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;
итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:
связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; (Матф 23: 1-4)
Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи лукавых служителей Твоих ((лицемерно чтущих Закон Твой), связующа бремена тяжко и беднее носима и воздвигоша на плеща человеческа, перстом же своим не хотят двигнути их!!
О нечестивых священнослужителях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи подлых мерзких служителей Твоих, снедающих чад своих ради ненасытной похоти души своея, торгующих Тайнами Твоими, исторгающих сильным мира сего тайны чад своих и ближних своих ради ненасытной похоти души своея! Торгующих тайнами души ближнего своего, доносящих Тайну Исповеди Тебе вслух сильных мира сего! Дознающих тайны ближнего своего ради своекорыстной похоти души своея и открывающим сильым души чад своих – ради мерзкого благополучия и властвования над душой ближнего своего! Обличи, Владыко Всемилостиве, мерзкую похоть их и лукавствие душ их – во очию мера всего! На ближних их, живущих мерзким лукавством их, обличи мерзкую злобную похоть их!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи мерзость сатанинскую!!!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи лукавых мерзких слуг Твоих, тщащихся лицедейством благочестия даровати оправдание мерзкой похотливой злобе своей!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, покрый мя от лукавых злобных служителей Твоих. Тщащихся обрести служение Твое, чтобы обладати душою (достоянием) ближнего своего!********
Прошу молитв о братии и прихожанах Свято – Никольского мужского монастыря и иных добрых служителях РПЦ, вдохновивших составителя этих строк на написание этого и многих других текстов.
****
Пост в соцсетях о грехах священнослужителей, выложенный самим священником – «священник онлайн»

ГОРЕ СВЯЩЕННИКАМ !!!!

1 Именно священники - "отцы и учителя", поправ заповедь Спасителя "никого не называйте отцом и учителем" извратили чистое учение Господа нашего Иисуса Христа, сделав его учением сатанинским. "всуе уча заповедям, поучениям человеческим"!

2 Именно священники - "отцы и учителя" презрев "малых сих" посавили учение Христа на службу "сильным мира сего", попав под Христово осуждение "горе вам. богатые"!!!

3 именно священники - "отцы и учителя" обратили почти весь мир, сделав сынов человеческих "сынами геенны", так что сами заповеди Христовы послушания Богу извратились в послушание сильным мира сего - вопреки заповеди Спасителя "не делайтесь рабами человеков".

4 Именно со священников будет взыскана кровь праведников - начиная с Авеля!

5 Горе вам, "отцы и учителя", ибо и сами не входите и другим возбраняете!

6 горе вам, ибо осуждаете распявших Христа и распинаете всегда и везде угодных Ему!
Гнев Божий на вас, сыны геенны!!!!


Игорь Михайлович Храмов Тесёлкин 2
15 часов
Я думаю всё же наоборот: было бы больше достойных священнослужителей - было бы больше верующих в Бога людей!!!!


Протоиерей Алексий Зайцев
16 часов
Игорь Михайлович Храмов Тесёлкин 2, мне очень жаль Вас. Судя по Вашим высказываниям, Вы просто озлобленный человек, далёкий от Света Христова. Грязь, которую Вы изливаете в своих статьях, я читать не собираюсь, в нашем мире и без Вам много грязи. Вы громогласно судите священнослужителей. Да, многие из нас далеки от праведности и не сладко придётся пред Богом в день ответа. Бог наш судья, но никак не Вы, дорогой Игорь. Своей злобой и излишним ригоризмом, Вы сами отталкиваете людей от Бога.
Ответить

Игорь Михайлович Храмов Тесёлкин 2
15 часовотредактировано
Протоиерей Алексий Зайцев, у Вас, как у большинства православных, не в порядке с логикой. Судя по всему - и не только. Мне кажется - с совестью тоже. Укажите мои слова, из которых вы могли бы сделать выводы столь вселенского масштаба - будьте любезны! А то как какой-то негатив о священниках - "Вы просто озлобленный и я Вас читать не собираюсь"! За свои слова отвечать не только мне придётся - думаю, что и Вам тоже! А что касается "Своей злобой и излишним ригоризмом, Вы сами отталкиваете людей от Бога." - подавляющее число отошедших от Церкви утверждают, что от веры их оттолкнуло именно поведение священников, особенно их хамская безнаказанность!

Протоиерей Алексий Зайцев: вопиющая демагогия! Кому много дано, с того много и спросится. Суд Божий начинается с избранных.


Игорь Михайлович Храмов Тесёлкин 2
15 часов
Я думаю всё же наоборот: было бы больше достойных священнослужителей - было бы больше верующих в Бога людей!!!!

Игорь Михайлович Храмов Тесёлкин 2
15 часов
Добрый батюшка мне написал, что я чересчур озлоблен и ригоричен, в моих публикациях много грязи и этим я отталкиваю людей от Бога:
Поверьте, никто не дискредитирует Православие так, как сами православные:
Дела против священников о педофилии исчисляются уже десятками! И тысячами – православные в инете, требующие убрать «руки прочь от батюшек»! Может, кто ставит под сомнение результат расследования? Нет - прочь от батюшек – и всё! В это же время, как рассказывают свидетели, людей, честно служащих Богу, ублюдки в рясах угрожают «посадить по голубой статье – вот тебе и мученическая смерть!»!!!
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя ся рекут суть!

Игорь Михайлович Храмов Тесёлкин 2
15 часов
Почему необходимо молиться, чтобы Господь открыл Тайну Беззакония Тайна Беззакония нужна только беззаконникам!
Господи Иисусе Христе. Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя ся рекут суть!
На близких их и детях их, живущих лукавством их, яви всю мерзость их!

"SERIOGA C ответил Юрию
Нет ничего удивительного . Я же говорил :... Вы одно целое - католики , хве , харизматы , пятидесятники ..... Вы даже говорите как оно - тёмное средневековье . Называя святых Божьих людей - соблюдающих заповеди еретиками , жгли на кострах , измываясь над ними .Продолжайте в том же духе . Скверный пусть ещё оскверняется - как и написано ." Всё так! Однако это не повод уходить из Церкви!!! С креста не уходят - с Него снимают!!!!!

И ХТ
Хорошо советовать другим: «Не сходите с креста – с него снимают!!!» Только бы не себе!!!

Суть истины

Ты что, брат, на меня глядишь?
Смотрю, как на кресте висишь.
Ты, брат, неправильно висишь:
Молитву ты не так творишь!
Но главное: ты не сказал
А кто благословение дал
Тебе молитву вслух творить
И тем в соблазн других вводить?
Я понял, глядя на тебя, одно:
Всевышним всё не зря дано!
Ты ропщешь или ты молчишь –
Ты, брат, заслуженно висишь!!!*******

****

О тайнах молитвы… Люди настолько тупые, что в церкви свечку воткнуть – уже за подвиг считают! Большинство так называемых воцерковлённых людей – убеждённейшие сатанисты, искренне – или не вполне искренне - считающие себя христианами!! Господи, помилуй! Для кого я пишу?

*****
Жестоко слово сие. (Ин 6:60). Размысли в себе, о человече суетне (Иак 2:20), понесеши ли словеса сия, яже откровения Бога Живого суть!!

****

Без Тебя я обязательно погибну, Господи Иисусе Христе Спасе Боже мой, с Тобой я обязательно спасусь!!

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе Спасе Боже наш, яко посрамил еси устами моими сборище сатанинское, творящее беззакония Именем Твоим Святым, яже православныя ся рекут суть!!

Господи Иисусе Сыне Божий, Спасе и Боже наш, открый Истину и волю Свою народу русскому: угодна Тебе церковь сия?

******
Прошу молитв чтобы Господь наш Иисус Христос открыл Истину о сильных мира сего – священноначалии РПЦ и власть имущих:
Святейшем Патриархе Кирилле
Митрополите Лонгине Корчагине
Митрополите Игнатии Депутатове
Игумене Никоне Полякове с братией, работниками и прихожанами Никольского монастыря
Иеромонахе Анастасии и братиях храма Косьмы Саратовского
Игумене Нектарии Морозове
Протоиерее Геннадии Токаре
Православных Саратовской митрополии и РПЦ,
Профессоре Андрее Кураеве
А также
Вячеславе Володине,
Дмитрии Аяцкове,
Сергее Наумове,
Семьях
Булаткиных
Абрамовых
И прочих - жителях Саратова – и не только,
которых автор подозревает в служении дьяволу и стремлении всячески уничтожить и опорочить его и его творчество.
Автор никого и ни в чём не обвиняет: автор просит молитв, чтобы Милосердный Господь открыл Истину – если она кому-то ещё нужна в этой стране и заранее признателен за стремление к Этой Самой Истине – Господу нашему Иисусу Христу


Почему нас Господь не слышит?
За что нас Бог наказывает?
Что мне Господь открыл:
В нашей Церкви гонят Истину – Иже Господь наш Иисус Христос. И иногда спасительнее НЕ ходить в церковь, чем ходить в неё!!!


Прошу молитв, чтобы Господь открыл Истину о российских властях и священноначалии РПЦ, которое подозреваю в заговоре с целью моего уничтожения за моё молитвенное творчество. Подчёркиваю: автор никого и ни в чём не обвиняет. Он всего-то хочет убедиться, что в мире есть люди, читающие на русском языке, которым ещё нужна Истина, и просит помолиться, чтобы Господь эту самую Истину открыл.

Можно ли батюшкам лгать, воровать, разлагать совращать и насиловать деточек?
Почему православные горой за священников -извращенцев?
Как современные мытари и фарисеи типа Дмитрия Смирнова (имя вымышленное, вымышленное) творят деточек сынами геенны, горшими, чем они сами?
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Матф 23 15

Лица современного Православия

РПЦ и власть против Бога

ХРОНИКИ АПОКАЛИПСИСА

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/sobit/2278051.html?author

Автор с университетской скамьи занимается труднейшим делом разоблачением мифов. То есть пророчествует – по заповеди Апостола Павла
1Кор.14:1 Держи́тесѧ любвѐ: ревнꙋ́йте же дꙋхѡ́внымъ, па́че же да прⷪ҇ро́чествꙋете.
Свою первую и достаточно безобидную статью «Сатанизм Казимира Малевича» автор проталкивал в российской печати ни много ни мало … десять лет.
Как сатанинское учение «отцов и учителей», которых Сын Отца нашего Небесного так строго – настрого называть запретил, стало считаться самым истинным столпом Истины – Господа нашего Иисуса Христа –читайте в моих публикациях

Мне 56. Мои акафисты воруют на официальные сайты РПЦ, а я умираю с голоду!! Священники обещали мне смерть от изнасилования, если я не перестану писать молитвы!!!
А акафисты тем временем висят на официальных сайтах.
А люди из правоохранительных и властных структур и спецслужб активно им в этом помогают!

А до этого автор более четверти века ходил в храм, исповедовался и причащался — пока на официальный сайт не стащили опубликованный им акафист — и автор публично возмутился этому!!! Тогда батюшки пригрозили ему смертью от изнасилования и вызвали наряд полиции, который популярно объяснил автору. почему не стоит больше ходить в храм... Заходите — кому интересно...

Заходите – автор именно об этом!
О православных сатанистах, манипуляторах и чёрных риэлторах, покровителях фашистов, сатанистов, педерастов и педофилов – и не только
Найти просто, забив в поисковик
Игорь ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН


Ей, гряди, Господи Иисусе Без тебя погибаем!!
За что православные будут гореть в аду
МОЛЯТСЯ ЛИ СВЯЩЕННИКИ НА ПОГИБЕЛЬ?
Простит ли Бог Русский народ?

Как Бог посрамил мной, грешным, нечестивое сатанинское сборище, именующее себя русским народом
Как русский поганый мерзкий народ уничтожает меня за то, что я борюсь за его будущее

Моё тяжкое служение – пророк Апокалипсиса:
ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ .
Тайна беззакония Апокалипсис онлайн
https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2043069.html?author
***

******

Молитва о всяком прошении

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, научи меня, о чем просити Тебя – да будет Тебе угодно прошение мое!

Самые модные тексты – мои молитвы. Сами сморите:
И ДАЛ Я СВОЮ СВЯТЫНЮ ПСАМ И ПРЕДЛОЖИЛ ЖЕМЧУГ СВИНИЯМ:
Молитвенно обличаю сатанизм в православии:

Молитвы о всяком прошении

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1930968.html?author

Кто покровительствует фашистам, насильникам, педофилам и сатанистам?
Кто гонит истинных христиан?
Правда о РПЦ

Я открою вам Тайны Вселенной:
Отчего связываться со священством (любым) смертельно опасно?
Отчего Господь людей от храма отводит? Когда Ангел – Хранитель в храм не пускает? Иезекииль гл 34

Почему мы плохо живём? Вот что Бог мне ответил:
Почему не ходить в храм зачастую намного спасительнее, чем ходить в него?
Как сатанисты – священники РПЦ ведут людей к погибели
Кто готовится насиловать ваших деточек
Почему я не хожу в храм

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2237423.html?author

Прошу молитвенной защиты от троллей, гадящих мне в интернете
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРОЛЛИ: фашисты и сатанисты
https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2259872.html?author
ЗАЩИТИМ БАТЮШЕК - ПЕДОФИЛОВ

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/obsh/2237440.html?author

Батюшки на службе Антихриста
Почему стоит опасаться ЛЮБЫХ священников?

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ СВЯЩЕННИКОВ

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2164253.html?author


Почему необходимо молиться, чтобы Господь открыл Тайну Беззакония Тайна Беззакония нужна только беззаконникам!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, обличи, накажи, низложи лукавыя рабы Твоя, яже православныя (правоверныя) ся рекут суть!
На детях и близких их, живущих лукавством их, яви всю мерзость их!
И проклят перед Богом всякий, кто не скажет «Аминь»!!!
Истреби церковь лукавнующих, яже мытари и фарисеи восседоша на Святом Престоле Твоем и утверди Церковь верных раб Твоих!!!
Всё не так плохо, как вы думаете. Всё намного, намного страшнее!

Предлагаю самый простой, эффективный, безопасный, а главное – богоугодный способ борьбы с захватившими в мире власть сатанистами – молитвенный
МОЛИТВЫ О ИЗВРАЩАЮЩИХ ИСТИНУ
(Молитва во обличение сатанистов - тайных и явных, прельщающих и прельщаемых)

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2263926.html?author

МОЛИТВЫ В ЗАЩИТУ ОТ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1938580.html?author


Найти просто, забив в поисковик

Игорь Храмов Тесёлкин

Если правда глаза не колет – ссылку сделайте, пожалуйста – а то автора постоянно блокируют!!

Можете, конечно, показать сначала нашим дорогим батюшкам - чтобы начальству настучали…и убедиться, на чьей они стороне….

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Спасе Боже наш, обличи лукавых клеврет (читателей) моих!

ОБ ОТКРОВЕНИЯХ: подлинных и мнимых

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2317315.html?author

Как до сих пор люди уверены, что Христа распяли законно и справедливо,и почему так же следует поступать дальше — читайте в моих публикациях. А иллюстрации этих выблядков истины можете посмотреть в моей интернет – полемике…

О писькиной премудрости, православных троллях и манипуляторах и иных бесноватых выблядках Истины
Сатанизм в православии и профессор Кураев
https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1935604.html?author

Вот такие они – наши дорогие православные. Автор неоднократно писал, что бесноватость – это естественное состояние православных, взявших за «столп истины» учение «отцов и учителей». Как та психиатрия, основанная на шизофрении. Читайте сами и делайте выводы – так или нет…


А правда, что травля писателя - молитвенника Игоря вошла в новую фазу – всё более подлую и изощрённую – по нарастающей?
А правда, что травлю молитвенника писателя в интернете ведут воинствующие фашисты и сатанисты, которые даже не скрывают своих убеждений? А правда, что можно почитать и убедиться?

Ну, и ЧТО ВЫ ЖДЁТЕ ОТ ЭТОГО НАРОДА И ЭТОЙ ЦЕРКВИ?

Гвардия Апокалипсиса

https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/jdhvhfjgng/2278954.html?author

А правда, что писатель обещал портретную галерею фашиствующих сатанистов открыть?

Вы посмотрите, как Даниил Сысоев требует Власова как патриота и борца с режимом оправдать! И как в ОК окопались фашиствующие мерзавцы!!!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Спасе и Боже наш, обличи, накажи, низложи, расточи церковь лукавнующих – мерзкия лукавыя рабы Твоя, яже мерзкия фашиствующия ублюдки суть! На детях и близких их яви всю мерзость их!!
И проклят перед Богом всякий, кто не скажет «Аминь»!!
И проклят перед Спасителем нашим всякий пособник фашиствующих ублюдков!
Заходите – автор именно об этом!!!


ПРАВОСЛАВНЫЙ ТРОЛЛЬ
https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/2259872.html?author


*******

Хочется обратить внимание читателей, что на каждом ресурсе, в том числе и литературном, есть кнопочка «скопировать» («репост»). Спаси Господи!

Мой инет почему-то блокирует некоторые сайты. Возникает фраза "невозможно установить безопасное соединение". Подозреваю, что это негласная форма контроля Поэтому ссылки мне лучше не скидывать…

Меня заблокировали в ЖЖ. Удалось восстановиться, но под другим именем. Это произошло после того, как автор этих строк прокомментировал публикацию автора САПОЖНИК о том, что «Единая Россия» и – особенно – лично Вячеслав Володин готовят закон о педофилах против противников сегодняшней власти своих личных врагов, о чём САПОЖНИК подготовил несколько публикаций. Автор – старый уголовный репортёр – полностью согласен с выводами САПОЖНИКА, поскольку, что называется, на протяжении всей своей жизни вживую постоянно сталкивается с этой темой. Уфф… восстановили!
Заходите – автор в том числе и об этом!


******

Стражду от врагов Христа и России. Нуждаюсь в Вашей помощи и защите, в том числе материальной и молитвенной!!
Только пожалуйста, не надо совать мне в ящик религиозную литературу! И так девать некуда. Лучше денежку на продукты… Хлеб духовный девать некуда – а вот брашна не имам…

Молитва о молящихся молитвой моей

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех молящихся молитвой моей!

Молитва царя Давида о прошениях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, исполни во благих прошения моя!


Молитва о чтущих молитву
Игоря Храмова Тесёлкина

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех, со страхом Твоим и добрым расположением чтущих молитвы сия ( составленныя тексты ) и исполни во благих прошения (желания и чаяния) их, и их молитвами помилуй и спаси нас грешных. Аминь.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Спасе Боже наш, обличи лукавых клеврет (читателей) моих!
****
Нуждаюсь в Вашей молитвенной помощи!
Моя деятельность в инете ограничена! Мои ссылки блокируют! Мои аккаунты и публикации удаляют! Меня, составителя текстов акафистов иконам Божией Матери «Игоревская», «Слово плоть бысть», Косьме Саратовскому и многих других молитвенных текстов, за мою литературную деятельность всячески унижают, преследуют, угрожают, по словам священников, «посадить по голубой статье – вот тебе и мученическая смерть». Меня лишили всяких средств существования. Пройдитесь по ссылочкам, посмотрите и сделайте выводы сами. Просьба ко всем неравнодушным: если публикация понравилась – ссылку сделайте, пожалуйста!!
Мои недоброжелатели распространяют клеветнические измышления: якобы моё творчество «осуждается Православной Церковью». Это гнусная ложь: наберите в поисковике название акафистов иконе Божией Матери Игоревская, Косьме Саратовскому – они, как и многие другие, расположены на официальных сайтах РПЦ – при этом автор вынужден жить в нищете. Мало того – подвергается за своё творчество нападкам. Сами смотрите:
Пишу о сатанизме


*********
Найти просто, забив в поисковик
ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН

Всем, кому небезразлично моё творчество, огромная просьба: перечислите, пожалуйста, сколько сможете – если сможете - на карточку. Крайне нуждаюсь. Прежде всего в элементарных продуктах. Нет денег заплатить за лекарства, интернет и квартиру.

Банковские реквизиты:
Получатель
Тесёлкин Игорь Михайлович


Карта Сбербанка

4276 5600 2490 4684
Спаси Христос!

Молюсь о своих благодетелях

Молитва о благословении

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, воздаждь воздаяние Твое боящемуся имени святого Твоего, чтущему Закон Твой, помышляющему о нищем и убогом, воздающему тому от имения своего ради имени святого Твоего!
Голосование:

Суммарный балл: 0
Проголосовало пользователей: 0

Балл суточного голосования: 0
Проголосовало пользователей: 0

Голосовать могут только зарегистрированные пользователи

Вас также могут заинтересовать работы:Отзывы:Нет отзывов

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи
Логин
Пароль

Регистрация
Забыли пароль?


Трибуна сайта

Наш рупор© 2009 - 2022 www.neizvestniy-geniy.ru         Карта сайта

Яндекс.Метрика
Реклама на нашем сайте

Мы в соц. сетях —  FaceBook ВКонтакте Twitter Одноклассники Инстаграм Livejournal

Разработка web-сайта — Веб-студия BondSoft